Задать вопрос юристу

Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с.. 2003

Розділи навчального посібника охоплюють майже всі сфери фінансової статистики, а теми включають: предмет, метод, завдання і систему показни­ків фінансової статистики; статистичне вивчення формування державного бюджету; структуру і взаємозв'язки сектора загального державного управ­ління; статистику грошового обігу; загальну методологію прогнозування державних фінансових операцій; статистику фондового ринку; статистику фінансів підприємств; статистичний аналіз прибутку підприємств; статисти­чні показники кредиту; статистику страхового ринку; статистичний аналіз платіжного балансу; фінансові розрахунки. Розрахований на студентів, що навчаються за програмою підготовки ба­калаврів з економіки, слухачів, що набувають другу економічну освіту, слу­хачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації, державних службо­вців, працівників органів державної статистики. Стане у пригоді праців­никам державних установ, банків, підприємницьких структур і маркетингових служб, викладачам та аспірантам економічних вузів.

Купить книгу
<< | >>
ВСТУП
1. ТИПОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕМ
Тема 1. Предмет, метод і завдання фінансової статистики
Тема 2. Статистика державного бюджету
Тема 3. Статистика страхування
Тема 4. Статистика кредиту
Тема 5. Статистика грошового обігу
Тема 6. Статистика платіжного балансу
Тема 7. Фінансовий рахунок у системі національних рахунків
Тема 8. Аналіз фінансових результатів підприємств
Тема 9. Оцінювання зміни вартості
Тема 10. Визначення еквівалентності відсоткових ставок
Тема 11. Аналіз фінансових потоків
Тема 12. Статистична оцінка довгострокової заборгованості
Тема 13. Статистика цінних паперів
3. БЛОЧНО-МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ
3.1. Форми поточного контролю
3.2. Типові завдання для блочно-модульного контролю
3.3. Навчальні завдання з виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання
3.4 Критерії оцінювання знань студентів при підсумковому контролі (заліку, іспиті)
ЛІТЕРАТУРА

Книги и учебники по дисциплине Финансовая статистика:

  1. Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с. - 2011 год
  2. Шерстнева Г.С.. Финансовая статистика. Конспект лекций. - 2008 год
  3. Шерстнева Г. С.. ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА - 2008 год
  4. Богородская Н. А.. Статистика финансов: Учеб. пособие/СПбГУАП. СПб., - 136 с. - 2004 год
  5. Князева Т.В., Образцова О.И.. Финансовая статистика. Программа дисциплины - 2004 год
  6. А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с. - 2002 год
  7. Шустіков А. А.. Фінансова статистика. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, — 290 с. - 2002 год
  8. С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.. Статистика: Підручник За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, — 467 с. - 2000 год