<<
>>

Зміст і організація підручника

Послідовний виклад теоретичного матеріалу й наскрізне висвітлення сучасних подій та інституцій, а також використання останніх статистичних даних змальовують студентові картину добре збалансованої системи взаємодії грошей, фінансової системи та економіки в цілому.

В кожній частині наводяться економічні моделі, приклади їх застосування та аналіз, що допомагає студентам розуміти, оцінювати та прогнозувати фінансові події. Наведені моделі логічно пов’язані між собою, проте викладач може легко використовувати окремі частини та розділи книги. Необов’язково вивчати розділи по порядку.

Частина 1: Вступ (розділи 1—3). Вступна частина підручника містить обґрунтування причин застосування економічного аналізу до вивчення грошей, фінансових ринків і інституцій та економіки (розділ 1); ролі грошей у фінансовій системі (розділ 2); огляд функцій різних елементів фінансової системи при зведенні заощадників та позичальників і наданні послуг із розподілу ризиків, забезпечення ліквідності та інформаційних послуг (розділ 3).

Частина 2: Процентні ставки (розділи 4—7). У частині 2 головна увага відводиться встановленню процентних ставок. Студент має змогу простежити, як рішення тисяч заощадників та позичальників у США та в усьому світі впливають на встановлення ринкових процентних ставок, про які ми дізнаємося з газет. (Пізніше у частині 5 розглядається, як дії Федеральної резервної системи (ФРС) впливають на процентні ставки). У розділі 4 пояснюється, що таке процентні ставки та як їх вимірюють, звідки взяти інформацію про процентні ставки при прийнятті фінансових рішень. У розділі 5 з’ясовується, як заощадники порівнюють процентні ставки та віддачу активів, щоб сформувати власний фінансовий портфель або набір активів. Розділи 6 та 7 є головними аналітичними розділами підручника. У розділі 6 досліджується, як рішення щодо кредитування та позичання визначають курси облігацій та процент­ні ставки на ринку США та міжнародних ринках капіталу.

Розділ 7 розширює аналіз до сотень процентних ставок, про які повідомляється кожного ділового дня. Тут з’ясовується, як відмінності в ризику, ліквідності, оподаткуванні, строках платежу та інформаційних витратах впливають на процентні ставки.

Частина 3: Фінансові ринки (розділи 8—11). Тоді як частина 2 зосереджується на процентних ставках та ринку облігацій, частина 3 охоплює аналіз фінансових ринків у ширшому розумінні. У розділі 8 досліджується ринок іноземної валюти і з’ясовується, як установлюється валютний курс та як його зміни пов’язані зі змінами процентних ставок. У розділі 9 вивчається функціонування ринку похідних цінних паперів (деривативів), пов’язаних з ними послуг та з’ясо­вуються причини коливання ринкових цін. У розділах 10 та 11 звертається увага на те, як фінансові ринки оцінюють та передають інформацію. У розділі 10 теоретично обґрунтовується, чому курси акцій, облігацій, валют та деривативів містять інформацію про фундаментальну вартість активів для заощадників та позичальників. Тут також теоретичні висновки перевіряються на прикладах з практичної діяльності фінансових ринків. У розділі 11 розглядаються витрати від асиметричності інформації та реагування фінансових ринків на недостовірну інформацію.

Частина 4: Фінансові інституції (розділи 12—16). Частина 4 продовжує використовувати поняття розподілу ризиків, ліквідності та інформації для пояснення, чому і як виникають фінансові інституції та інструменти. У розділі 12 пояснюється, як надання послуг із розподілу ризиків, забезпечення ліквідності та інформаційних послуг впливає на розвиток різних фінансових інституцій. У розділі 13 розглядається діяльність банків та аналізується, як вони використовують переваги у трансакційних та інформаційних витратах для захоплення нових ринкових сегментів. У розділі 14 аналізується розвиток та сучасна структура банківської галузі США та інших країн і підсумовуються аргументи на користь та проти її регулювання. У розділі 15 розкривається суть фінансового регулювання за допомогою моделі криз, регулювання фінансових нововведень та реакції на регулювання.

Тут також висвітлюється дискусія щодо регулювання з приводу прийняття Закону Рігля-Ніла 1994 року в частині надання банківських послуг між штатами та діяльності філій, а також упровадження Закону про модернізацію фінансових послуг Грема-Ліча-Блайлі 1999 р. 16 розділ розглядає надання банками послуг із розподілу ризиків, забезпечення ліквідності та інформаційних послуг за проведення міжнародних трансакцій, а також знайомить студента з євроринками та глобальними тенденціями.

Частина 5: Пропозиція грошей та монетарна політика (розділи 17—22). Ця частина розпочинає аналіз зв’язку між фінансовою системою та макроекономікою. Спочатку розглядається процес фор­мування пропозиції грошей та роль ФРС, банків і небанківських інститутів у визначенні грошової бази та грошового мультиплікатора (розділ 17). Далі йде розділ на вибір про зміни грошової бази (розділ 18). У розділі 19 аналізується організація діяльності Федеральної резервної системи та дається порівняння її з центральними банками інших країн. Розділ 20 знайомить студентів з інструментами монетар­ної політики та здійснює простий графічний аналіз ринку резервів, щоб студенти змогли застосувати свої знання на практиці. Проведення монетарної політики та сучасні досягнення діяльності центральних банків, як, наприклад, визначення допустимого рівня інфляції, висвітлюються у 21 розділі. Розділ 22 (на вибір) досліджує обмеження застосування заходів монетарної політики у відкритій економіці за допомогою моделі визначення валютних курсів, наведеної у 8 розділі. Тут ця модель використовується для аналізу валют­них криз, які потрясли міжнародну фінансову систему наприкінці 1990-х років.

Частина 6: Фінансова система та макроекономіка (розділи 23—28). Остання частина вивчає вплив монетарної політики на макроекономіку. У розділі 23 пояснюється попит на гроші, виходячи з чинників вибору портфеля та обговорюються засоби вимірювання грошової бази. Ті викладачі, які використовують модель IS-LM, можуть звернутися до 24 розділу, де подається її сучасна інтерпретація з використанням кривої обсягу виробництва за пов­ної зайнятості та синтезу моделей кредитування, вибору портфеля та вимірювання грошової бази, які розглядалися у попередніх час­тинах. Для тих, хто користується моделлю сукупного попиту—сукупної пропозиції, у розділі 25 наводиться крива AD, подається сучасна інтерпретація сукупного попиту та виведення кривої AS у коротко- та довгостроковому періодах. 26 розділ розглядає короткостроковий економічний вплив монетарної політики та аналізує альтернативні підходи й емпіричні дані. Розділ 27 розширює аналіз ролі фінансових інституцій у макроекономічних моделях, охоп­люючи дискусію щодо впливу кризи кредитування на рецесію 1990—1991 років у США та економічний спад у Японії кінця 1990-х та початку 2000-го. У розділі 28 схема AD-AS застосовується для аналізу чинників інфляції у коротко- та довгостроковому періодах.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме Зміст і організація підручника:

 1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧА ДІЯЛЬНІСТЬ. Підручник,
 2. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 3. Введение
 4. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 5. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 6. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 7. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 8. Приложение 17.
 9. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 10. Рентгенофазовый анализ
 11. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 12. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 13. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников
 14. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 15. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 16. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 17. 1. Содержание (функции) государственного управления
 18. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 19. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 20. ГЛОССАРИЙ