<<
>>

РАЦІОНАЛЬНІ ОЧІКУВАННЯ

Очікування учасниками фінансових ринків вартості активів визначає ринкові ціни та їх зміни. У цьому параграфі ми проаналізуємо, як суб’єкти фінансового рин­ку використовують інформацію про фінансові активи для формування своїх сподівань щодо цін.

Ми побачимо, що коли учасники ринку використовують усю доступну інформацію, ринкові ціни стають сигналом для фінансових та економічних рішень. Відтак вони передають інформацію до суб’єктів ринку.

Очікування відігравали значну роль у нашій попередній дискусії щодо прийняття фінансових рішень. Пригадаймо з розділу 6, як очікуваний майновий стан впливає на попит на облігації. (Коли стаєш багатшим, то збільшуєш володіння облігаціями). А очікувані майбутні прибутки впливають на випуск облігацій бізнесовими структурами (власник фірми, сподіваючись заробити багато грошей від винайдення нового комп’ютера, бажатиме здійснити запозичення для інвестування у завод із виробництва обладнання). Крім того, очікування майбутньої інфляції впливають на номінальні процентні ставки і валютні курси. Нарешті, інформація про очікуваний рівень віддачі на альтернативні активи є основою для формування портфеля цінних паперів.

Наведемо кілька прикладів, які ілюструють як очікування суб’єктів ринку щодо ринкової вартості активу впливають на його ціну. Якщо прибутковість облігацій корпорації Middleroad становить 10 %, у той час як облігації державного казначейства США з аналогічною ціною і строком виплати приносять 7 % доходу, то плата за ризик становить 10 % – 7 % = 3 %. Премія за ризик відображає сподівання позичальників щодо невиконання зобов’язань. Або якщо очікують поцінування долара порівняно з японською єною впродовж наступних 60 днів, то обмінний курс єни до долара для 60-денної форвардної угоди повинен бути вищим, ніж поточний. Зростання очікуваного значення ціни у єнах активу, деномінованого в доларах, відображає очікуване поцінування долара.

Нарешті, якщо компанія Newfangleco винайде засіб для лікування простуди, ціна її акцій шалено зросте. Після цього інвестори сподіватимуться на вищий майбутній рівень дохідності й вищу вартість акцій. У кожному згаданому випадку поточне значення вартості облігацій Middleroad, обмінного курсу єни до долара та вартості акцій Newfangleco відображає теперішню вартість сподіваної майбутньої віддачі. Якщо ринкова ціна фінансового інструменту дорівнює її теперішній вартості, заощадники і боржники можуть бути впевнені, що ціна несе інформацію про сподівання учасників ринку щодо вартості.

Ринкове оцінювання є безперервним процесом. Інвестор вибирає акцію, приймає рішення щодо інвестицій, але не вважає це питання раз і назавжди вирішеним. Інвестор продовжує збирати інформацію, що стосується обраного цінного паперу і коригує оцін­ку його вартості. Залучення до аналізу нової інформації виливається у нові оцінки та нові ринкові ціни. Наприклад, якщо учасники фінансового ринку передбачають, що в якийсь момент часу впродовж наступних п’яти років у компанії Slipperyslope може статися невиконання зобов’язань за облігаціями, інвестори, використовуючи цю інфор­мацію, вимагатимуть вищої віддачі на облігації компанії Slipperyslope. Отже, процентна ставка під наступні запозичення цієї компанії зросте, а ціна її випущених облігацій знизиться. Врахування нової інформації у встановленні ціни облігації підказує позичальникам вимагати вищої сподіваної норми віддачі на позики компанії Slipperyslope. Це також говорить менеджерам Slipperyslope, що зростання вартості фінансових ресурсів відображає інвестиційний ризик, пов’язаний із фірмою. На початку 1990-х ІВМ зіткнулась із падінням ринкової вартості внаслідок занепаду її головної діяльності та конкуренції з боку інших виробників персональних комп’ютерів. Спостерігаючи за такою тенденцією, інвестори знизили оцінку вартості акцій ІВМ, і курс акцій компанії знизив­ся. ІВМ відповіла скороченням витрат і пропозицією нових видів продукції.

Як учасники ринку формують сподіваний рівень майбутніх доходів? У перших дослідженнях сподівань економісти зосереджували увагу на використанні минулої інфор­мації. Наприклад, сподівання щодо ціни акцій компанії залежали від попередньої динаміки цих цін. Таке використання інформації називають адаптивними очікуваннями. Коли учасники ринку володіють адаптивними сподіваннями, очікувані ними значення цін чи віддачі змінюються поступово, у міру того, як минулі ціни і віддача стають відомими. Тобто учасники ринку можуть лише поступово коригувати свої сподівання після врахування відомостей, що можуть вплинути на ціни чи віддачу.

Коли учасники ринку володіють раціональними очікуваннями, вони використовують усю доступну їм інформацію. Інформація, яку вони використовують, містить не лише минулий досвід, а й сподівання і передбачення на майбутнє. Отже, на ринку, де інвестори і торговці мають раціональні сподівання, ринкова ціна активу дорівнює найкраще передбаченій теперішній вартості очікуваної майбутньої віддачі, або базовій вартості. Учасники ринку можуть використовувати ціну як міру базової вартості.

Формально економісти визначають раціональні сподівання як такі, що дорівнюють оптимальному прогнозу (найкращому передбаченню) цін на основі всієї доступної інформації*. Для будь-якого активу сподівання його ціни Ре дорівнює оптимальному (найкраще передбаченому) прогнозу ціни Рf. Якщо суб’єкти ринку використовують усю доступну інформацію, Pe = Pf. Наприклад, згадаймо, що вартість облігації сьогодні дорівнює сумі теперішньої вартості майбутнього процента і основної суми платежу. Якщо ціна більша, ніж вартість очікуваних майбутніх доходів, інвестори продаватимуть актив, знижуючи ціну до поточної вартості. Але якщо ціна активу менша, ніж теперішня вартість його сподіваних майбутніх доходів, інвестори купуватимуть актив, здійснюючи підвищувальний вплив на ціну, аж доки вона не досягне значення своєї поточної вартості.

Хоч інвестори і торговці використовують раціональні сподівання у своїх фінансових рішеннях, вони не можуть пророкувати майбутнє.

Ніхто не може точно передбачити майбутню ціну активу. Коли суб’єкти ринку мають раціональні сподівання, відхилення сподіваної ціни від фактичної майбутньої непередбачувані. Використовуючи всю доступну інформацію, інвестори і торговці узгоджують прогнозну ціну на завтра (час t + 1). Нехай Pt + 1 — фактична ціна акції завтра, а Pet + 1 — очікувана ціна, що базується на інформації, доступній на момент часу t. Коли суб’єкти ринку мають раціональні сподівання, різниця між фактичною і сподіваною ціною дорівнює випадковій (непрогнозованій) похибці**:

Pt + 1 – Pet + 1 = (Непрогнозована похибка t + 1) (10.1)

Іншими словами, якщо ви використовуєте для прогнозування цін ту саму інфор­мацію, що й інші суб’єкти ринку, ви не можете передбачити їхні помилки.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме РАЦІОНАЛЬНІ ОЧІКУВАННЯ:

 1. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 2. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 3. 1. Содержание (функции) государственного управления
 4. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 5. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 6. ГЛОССАРИЙ
 7. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения
 8. Введение
 9. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 10. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 11. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 12. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 13. Приложение 17.
 14. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 15. Рентгенофазовый анализ
 16. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 17. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками