<<
>>

КРИВА СУКУПНОГО ПОПИТУ

Спершу знайдемо рівняння попиту на товари і послуги, яке зможемо використати для визначення того, як зміни рівня цін впливають на виробництво. Розпочнемо з рівняння сукупного попиту, яке використовуватимемо у нашій моделі.

Сукупний попит в економіці

складається з таких компонентів: попиту на товари і послуги для кінцевого споживання C, інвестицій у виробниче обладнання, запаси та будівництво І, урядових закупівель товарів і послуг для своїх потреб (не враховуючи трансфертних платежів індивідам) G, чистого експорту (експорт вітчизняних товарів і послуг в інші країни мінус імпорт іноземних товарів і послуг з інших країн) NX. Отже, рівняння сукупного попиту Yd має вигляд:

Yd = C + I + G + NX (25.1)

Крива сукупного попиту (AD) ілюструє залежність між сукупним попитом на товари та послуги (товарний ринок) і сукупним рівнем цін.

Побудова кривої сукупного попиту

Форма і положення кривої AD є важливими для визначення обсягу виробництва та рівня цін у стані економічної рівноваги. Спершу пояснимо від’ємний нахил кривої, а відтак розглянемо чинники, що зумовлюють її зміщення.

Крива сукупного попиту має від’ємний нахил, оскільки за інших рівних умов вищий рівень цін скорочуватиме попит на товари і послуги. Хоча і крива AD, і криві попиту на окремі товари мають від’ємний нахил, між цими двома типами кривих існують відмінності. Наприклад, попит на пшеницю обернено пов’язаний з її ціною. Проте крива попиту на пшеницю пов’язує попит з ціною відносно цін замінників. Тому зростання ціни пшениці відносно ціни кукурудзи зменшить попит на пшеницю. Навпаки, крива сукупного попиту пов’язує загальну кількість товарів і послуг Yd, що їх купуватимуть за даного сукупного рівня цін Р. Якщо всі ціни зростуть на 5 %, то й сукупний рівень цін зросте на 5 %, залишаючи відносні ціни сталими. Але приріст цін скоротить сукупний попит на вироблені в економіці товари та послуги Yd.

Зростання рівня цін зменшує реальні грошові запаси, змінюючи рівновагу на грошовому ринку. Це, у свою чергу, впливає на сукупний попит. Щоб показати, як це відбувається, простежимо вплив зростання цін на сукупний попит.

1. Коли рівень цін Р зростає за будь-якої величини номінальної пропозиції грошей М, пропозиція реальних грошей (М/Р) зменшується.

2. Для того, щоби попит на реальні грошові запаси зменшився на користь негрошових активів, повинна зрости реальна процентна ставка. Вища процентна став­ка за негрошовими активами підвищує альтернативну вартість володіння грішми, тому домогосподарства та фірми намагатимуться зменшити свої реальні грошові запаси.

3. Вища реальна процентна ставка скорочує обсяги інвестування у заводи й устаткування з боку фірм та заохочує домогосподарства більше заощаджувати і мен­ше споживати. Якщо ми врахуємо це у виразі для Yd (рівняння 25.1), при зменшенні C та І Yd також зменшується за зростання Р.

4. Також змінюватиметься і чистий експорт, оскільки вища реальна процентна ставка впливає на валютний курс. Вища внутрішня реальна процентна ставка робить віддачу на внутрішні фінансові активи привабливішими від іноземних активів, підвищуючи обмінний курс. Вищий обмінний курс збільшує імпорт та скорочує експорт, таким чином зменшуючи NX та Yd в рівнянні 25.1.

З другого боку, зниження рівня цін збільшує реальні грошові запаси, зменшуючи реальну процентну ставку на грошовому ринку. Нижча реальна процентна ставка знижує заощадження, стимулюється споживання, зростають інвестиції та чистий експорт. З рівняння 25.1 випливає, що сукупний попит також зростатиме.

На рис. 25.1 зображена крива AD, спрямована вниз і праворуч, як і будь-яка інша крива попиту. Проте, як ми вже з’ясували, причини, унаслідок яких у неї від’ємний нахил, цілком інші від тих, що в індивідуальних кривих попиту. Точки, що належать кривій, є можливими комбінаціями рівня цін та поточного обсягу виробництва, за яких ринки товарів та активів одночасно зрівноважені.

Ринок грошових активів перебуває у стані рівноваги, оскільки величина реальних грошових запасів збігається з наявною пропозицією. Ринок негрошових активів також зрівноважений, оскільки домогосподарства та фірми задоволені часткою свого майна у вигляді цих негрошових активів. Ринок товарів теж перебуває у стані рівноваги, бо заощадження дорівнюють інвестиціям. Така одночасна рівновага всіх трьох ринків, які разом становлять фінансову систему та національну економіку, називають загальною рівновагою. Потенційний рівноважний рівень виробництва і цін може досягатися у будь-якій точці кривої AD. Де саме ця рівновага досягається, залежить від пропозиції (обсягу виробництва), яку ми розглядатимемо трохи пізніше.

Рисунок 25.1. Крива сукупного попиту
Крива сукупного попиту AD ілюструє обернену залежність між рівнем цін та величиною сукупного попиту на вироблені в економіці товари. Крива має від’ємний нахил. Збільшення рівня цін зменшує реальні грошові запаси, підвищує реальну процентну ставку та скорочує попит.

Зміщення кривої сукупного попиту

Як форма кривої AD, так і її положення на графіку є важливими для аналізу на- слідків політичних заходів. Крива AD зміщується, коли сукупний попит на вироблені в економіці товари й послуги змінюється за певного рівня цін. Зміщення праворуч називають стимулюючим (розширюючим), оскільки рівень цін пов’язується з більшим попитом на поточне виробництво. Зміщення кривої AD ліворуч називають стримуючим (обмежуючим), тому що за даного рівня цін сукупний попит менший. Причини стимулюючого та стримуючого зміщень сукупного попиту можуть простежуватися як на ринку товарів, так і на ринку активів.

Зміщення, пов’язані з ринком активів. Якщо ФРС збільшує номінальну пропозицію грошей, а ціни є негнучкими в короткостроковому періоді, реальне грошове нагромадження зростає.

Унаслідок цього знижується реальна процентна ставка на ринках активів. Для забезпечення рівноваги на товарному ринку за нижчої процентної ставки, заощадження повинні скоротитися (збільшуючи споживання С), а інвестиції І повинні зрости. Тому сукупний попит зросте, зміщуючи криву AD праворуч.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗДУМІВ...
Зниження податків стимулює сукупний попит?

Серед економістів та політиків точаться дебати щодо того, чи справді зниження поточних податків може стимулювати збільшення сукупного попиту за умови збереження сталого обсягу урядових видатків. Прихильники таких заходів наголошують: частина додаткового використовуваного доходу, який домогосподарства отри­мують від зменшення податку, спрямовується на споживання і збільшує сукупний попит. Опоненти ж твердять, що нижчі податки сьогодні збільшують дефіцит бюджету, а громадськість усвідомлює, що його дове­деться сплачувати завтра, та ще й з процентом. З цього погляду — його ще називають Рікардівською пропозицією еквівалентності1 — зниження податків не поліпшує становища споживачів: підвищення поточного доходу внаслідок їх зменшення нівелюється вищими податками в майбутньому для обслуговування боргу.

Прихильники скорочення податків для стимулювання сукупного попиту наводять два аргументи. По-перше, споживачі, які мають обмежений доступ до позик, використають додатковий дохід на споживання, тим самим збільшуючи сукупний попит. По-друге, вони вважають, що лише незначна частина населення розуміє, що тимчасове зниження податку вимагатиме його підвищення в майбутньому, тому вони збільшуватимуть поточне споживання і сукупний попит, хоча насправді їхня ситуація не поліпшилася.

Яка школа економічної думки має рацію? Непрямі докази свідчать, що час­тина населення обмежена у доступі до позик. А прямі — що після значного скорочення податків 1981 р., фінансованого з бюджету, у США значно зросло споживання. В інших випадках, однак, нижчі податки не сприяли знач­ному збільшенню споживчих видатків.

1 Таке тлумачення запропоноване Дейвідом Рікардо, видатним економістом XVIII ст. Найбільшим опонентом її є Роберт Барро, див.: Robert Barro, «The Ricardian Approach to Budget Deficits,» Journal of Economic Perspectives, 2:37—54, 1989.

Іншою причиною стимулюючого зміщення кривої сукупного попиту, пов’яза­ною з ринком активів, є скорочення попиту на гроші. Воно може відбутися внаслідок, скажімо, зниження процентної ставки на грошові активи порівняно з негрошовими чи змін у платіжній системі, за яких гроші стають менш бажаними для провадження трансакцій. За довільного рівня пропозиції реальних грошей зменшення попиту на них знижує реальну процентну ставку. Як і у випадку збільшення номінальної пропозиції грошей, зниження реальної процентної ставки зумовлює зростання сукупного попиту на товарному ринку і зміщує криву AD праворуч.

На ринках активів стримуючі зміщення виникають унаслідок обмеження номінальної пропозиції грошей або зростання попиту на гроші за будь-якого обсягу виробництва. Якщо ФРС стримує пропозицію грошей, реальні грошові запаси зменшуються у короткостроковому періоді, і для відновлення рівноваги на ринку активів реальна процентна ставка повинна зрости. Для втримання рівноваги на товарному ринку за вищої процентної ставки повинні зрости заощадження (зменшуючи споживання С), а інвестиції І — зменшитися. Унаслідок цього скорочується сукупний попит. Якщо ж зростає попит на гроші за довільного рівня пропозиції грошей, реальна процентна ставка також повинна зрости, аби відновити рівновагу на ринку грошей, що знову ж таки скоротить сукупний попит.

Зміщення, пов’язані з ринком товарів. Стимулюючі зміщення також можуть спричинятися змінами на ринку товарів, як, наприклад, унаслідок змін заощаджень та інвестицій, державних закупівель або чистого експорту. Зменшення заощаджень розширюють сукупний попит за довільного рівня реальної процентної ставки. Скорочення заощаджень може відбутися внаслідок очікування збільшення майбутнього доходу споживачами або оптимістичних прогнозів на майбутнє, збільшуючи споживання С. Податки також відіграють важливу роль у поведінці споживачів і впливають на сукупний попит. Деякі економісти вважають, що збільшення використовуваного

Таблиця 25.1. ЧИННИКИ ЗМІЩЕННЯ КРИВОЇ СУКУПНОГО ПОПИТУ

Збільшення... Зміщує криву AD... Оскільки...
Номінальної пропозиції грошей Реальні грошові запаси збільшуються, а реальна процент­на ставка падає
Процентної ставки на грошове нагромадження Зростає як попит на гроші, так і реальна процентна ставка
Очікуваного майбутнього обсягу виробництва Зростає споживання
Державних закупівель Сукупний попит збільшується пропорційно
Очікуваної майбутньої прибутковості капіталу Зростають інвестиції
Податків з підприємств Скорочуються інвестиції

доходу внаслідок зниження податків скорочує бажане заощадження, стримуючі переміщення відображають зменшення бажаного обсягу споживання, інвестицій, державних закупівель або чистого експорту. Зменшення споживання може відбутися внаслідок зменшення майбутнього сподіваного доходу або песимізму щодо економічного становища завтрашнього дня. Фірми інвестуватимуть менше, якщо вони очікують падіння майбутньої прибутковості капіталу або підвищення податків з підприємств. Обмеження державних закупівель або зменшення іноземного попиту на товари США прямо скорочують сукупний попит. У табл. 25.1 підсумовано чинники, які спричиняють зміщення кривої сукупного попиту.

КОНТРОЛЬНЕ ЗАПИТАННЯ

Багато бізнесменів та політиків стверджує, що інвестиційний податковий кредит — право фірм відшкодовувати частину вартості нового підприємства і закупленого устаткування з податку на прибуток — є ефективним способом стимулювання сукупного попиту. Чому?

Інвестиційний податковий кредит знижує вартість інвестування, що підвищує післяподаткову прибутковість нововкладеного капіталу. Тому фірми інвестуватимуть більше, і крива AD зміщується праворуч.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме КРИВА СУКУПНОГО ПОПИТУ:

 1. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 2. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 3. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 4. 1. Содержание (функции) государственного управления
 5. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 6. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 7. ГЛОССАРИЙ
 8. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения
 9. Введение
 10. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 11. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 12. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 13. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 14. Приложение 17.
 15. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015