<<
>>

ГРОШІ ТА ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Оскільки гроші — це не тільки абстрактно-теоретичне явище, яке існує в усіх країнах з ринковою економікою, а й національно-специфічне, завдяки чому кожна країна має свої гроші, Україна після

проголошення незалежності теж повинна була створити свої національні гроші й забезпечити ними потреби розвитку та функціонування економіки.

Це завдання виявилося надзвичайно складним і вирішення його розтягнулося на тривалий час. На цьому шляху в Україні використовувалися гроші колишнього СРСР — радянський готівковий рубль, безготівковий рубль Російської Федерації, тимчасові національні гроші — український купоно-карбованець та карбованець, долар США, інші іноземні гроші, а з 1996 р. — постійні національні гроші, гривня.

За цей період наші гроші зазнали катастрофічного знецінення внаслідок інфляції, небувалого за мирних умов стиснення їхньої реальної маси в обороті, наслідком чого стала глибока платіжна криза, витіснення грошей зі значної сфери економічного життя, де встановилися безгрошові відносини (бартер), втрата ними цілих фун­кціональних секторів, насамперед сфери заощаджень, яка певний час обслуговувалася переважно доларом США. За своїм характером українські гроші швидко перетворювалися в суто паперові (казначейські), оскільки емітувалися переважно для покриття бюджетних витрат.

Із запровадженням у 1996 р. в обіг гривні національні гроші України поступово відвойовують належні їм позиції в економіці та набувають характеру кредитних грошей. Проте цей процес усе ще далекий від завершення — не тільки у сфері заощаджень, а й у платіжних відносинах долар США ще зберігає міцні позиції, а останніми роками досить відчутно проникає туди і євро. Посилення протистояння між доларом США та євро і знецінення долара можуть сприяти утвердженню гривні в економічному обороті України.

Формування національних грошей в Україні спиралося не тільки на створення відповідної правової основи, а й на зміцнення економічної бази їх обороту, якою є прискорення економічного зростання, та на розбудову інституційної основи, якою є банківська система в складі центрального банку (НБУ) та широкої мережі ділових (комерційних) банків.

Спираючись на банківську систему, держава поступово переборола інфляцію та створила досить дієвий кредитний механізм регулювання пропозиції грошей відповідно до потреб економіки.

У міру формування в Україні справжніх національних грошей вони дедалі повніше перебирали на себе властиві таким грошам функції: міри вартості, засобу обігу (обміну), засобу нагромадження вартості та засобу платежу*. Деякі з цих функцій нині виконують майже повністю національні гроші (міра вартості), а деякі виконує ще й іноземна валюта (долар США, євро тощо), про що йшлося вище.

Для проведення ефективної монетарної політики НБУ постійно здійснює моніторинг грошової маси і широко застосовує цей показник у механізмі регулювання пропозиції грошей. Для цього він використовує ті самі показники, які склалися у світовій практиці, — грошові агрегати та грошову базу.

Проте набір та склад грошових агрегатів в Україні трохи інший, ніж у США (табл. 29.1).

Наведені дані свідчать про істотні відмінності в агрегатних характеристиках грошової маси в Україні та США.

Таблиця 29.1. НАБІР ТА СКЛАД ГРОШОВИХ АГРЕГАТІВ У США ТА УКРАЇНІ

Країни М0 М1 М2 М3
· Україна · Готівка в обігу (поза банками) · М0 +

· Кошти на поточних рахунках у нац. валюті

· М1 +

· Кошти на строкових рахунках у нац. валюті;

· Кошти на строкових рахунках в ін. валютах

· М2 +

· Кошти у довірчому управлінні;

· Цінні папери влас­ного боргу банків

· США · — · Готівка в обігу +

· Дорожні чеки;

· Вклади до запитання;

· Інші чекові вклади

· М1 +

· Дрібні строкові вклади;

· Заощаджувальні вклади;

· Депозитні рахунки грошового ринку;

· Неінституційні фонди грошового ринку;

· Одноденні угоди про взаємний викуп;

· Одноденні позички в євродоларах

· М2 +

· Великі строкові вклади;

· Баланси взаємних фондів грошового ринку;

· Строкові угоди про власний викуп;

· Строкові євродолари

Джерела: Бюлетень Національного банку України; Глен Габбард «Гроші, фінансова система та економіка».

— К. — 2005.

По-перше, за даними проф. Габбарда, у США не визначається агрегат М0. А в Україні він є базовим і йому приділяється велика увага НБУ та іншими органами державного управління. Ця обставина може свідчити про значно вищий рівень лібералізації та демократизації грошових відносин між державою та суб’єктами господарювання у США порівняно з Україною. Адже М0 характеризує готівку, що перебуває поза банками — у підприємців та домогосподарств, і контроль за її обсягом може провокувати втручання у справи підприємців та інших власників. А як монетарний індикатор, цей показник не достатньо зручний для НБУ, оскільки банк не має механізму прямого впливу на його динаміку. Якраз тому, на наш погляд, проф. Габбард аналізує обсяг готівки в обігу не як такий, а у зв’язку з регулюванням банківських резервів та впливом центрального банку на процес мультиплікації депозитів. Зокрема, він багато уваги приділяє коефіцієнту Д/С (відношення готівки в обігу до депозитів на поточних рахунках). В Україні такий показник не зустрічається ні в офіційній статистиці, ні в науково-аналітичних працях. Рівень його на кінець 2000 р. був в Україні 1,6, у США — 0,9.

По-друге, хоч агрегати М1, М2, М3 використовуються в практиці НБУ і ФРС, їхня структура помітно різниться: набір елементів у кожному агрегаті у США в кілька разів ширший, ніж в Україні. Це свідчить про значно вищий розвиток як самої структури грошової маси, так і монетарної статистики в США порівняно з Україною.

По-третє, в Україні відмінності між агрегатами М2 та М3 мають переважно формальний характер (вид строкового рахунка), а в США — мають сутнісний характер (обсяги строкових депозитів: дрібні чи великі, а отже, і терміни зберігання строкових депозитів, оскільки великі строкові депозити зберігаються, як правило, довше, ніж дрібні). Тому ці агрегати в США дають органам монетарної влади змістовнішу інформацію, ніж в Україні, зокрема інформацію про капітальний потенціал грошової маси країни.

Значний інтерес в Україні до агрегату М0 (готівка в обігу) спричинений високою питомою вагою цього агрегату в загальній масі грошей (М3), яка на фоні досить низького рівня цього показника в розвинутих країнах багатьма дослідниками і практиками розцінюється як свідчення про зайвість готівки в обігу. У зв’язку з цим НБУ часто піддається критиці за неефективне управління структурою грошової маси. Нерідко такі звинувачення набирають навіть політичного забарвлення, оскільки пов’язуються з тим, що НБУ нібито сприяє тінізації економіки, завищуючи обсяг готівкової маси.

Тому спробуємо детальніше проаналізувати структуру грошової маси в Україні, скориставшися показниками монетизації ВВП в Україні та США за готівковими (М0) та безготівковими (М3–0) грошима (табл. 29.2).

Таблиця 29.2. СТРУКТУРА М3 ТА РІВЕНЬ МОНЕТИЗАЦІЇ ВВП ЗА ГОТІВКОВОЮ ТА БЕЗГОТІВКОВОЮ ГРОШОВОЮ МАСОЮ НА 1.01.2002 Р. (%)

Країни Структура М3 Рівень монетизації ВВП
Готівка (М0) Безготівкові гроші (М3–0) За М3 За М0 За М3-0
Україна 42,7 57,3 18,4 7,5 10,9
США 7,4 92,6 75,4 5,5 70,2

Джерело: Вісник НБУ, № 1, 2003, с. 30.

Просте порівняння частки М0 у загальній масі грошей (М3) у двох країнах свідчить, що в Україні вона майже в 6 разів вища, ніж у США. Це провокує негативну оцінку структури грошової маси в Україні, зокрема висновок про надмірну забезпеченість економіки готівкою. Проте порівняння відношення обсягів М0 до ВВП (рівнів його монетизації за готівкою) у двох країнах свідчить, що для такого виснов­ку немає достатніх підстав: в Україні він лише на 26,6 % вищий, ніж у США. Якщо врахувати, що в США рівень електронізації масових (роздрібних) платежів набагато вищий, ніж в Україні, то можна вважати, що економіка України не більше забезпечена готівкою, ніж економіка США.

Надто висока частка готівки в обсязі М3 в Україні є наслідком не завищення маси готівки в обороті, а швидше за все — наслідком заниження обсягу безготівкових грошей. Цей висновок підтверджується також порівнянням рівнів монетизації ВВП в Україні та США за безготівковою формою грошей: у США він майже у 7 разів вищий, ніж в Україні*. І розв’язати Україні цю проблему активнішим залученням готівки в банківські депозити неможливо, оскільки підстав для відчутного зниження монетизації ВВП за агрегатом М0 нема. Вони можуть з’явитися лише після пов­ної реалізації проекту НБУ «Система масових електронних платежів» та істотного підвищення загального рівня монетизації ВВП (до 70—80 %) в Україні.

У регулятивній практиці НБУ теж використовується такий показник, як грошова база, оскільки лише він перебуває під найбільш прямим і дієвим впливом центрального банку. Грошова база НБУ включає 3 складові: готівку поза банками (М0), готівку в касах банків, гроші на коррахунках комерційних банків у центральному банку.

Порівняльна структурна характеристика грошової бази НБУ та ФРС може дати цікаві висновки щодо стану монетарної сфери та рівня дієвості грошово-кредитної політики (табл. 29.3).

Таблиця 29.3. СТРУКТУРА ГРОШОВОЇ БАЗИ ФРС ТА НБУ (млрд дол.)

Країни Готівка в обігу Готівка в касах банків Гроші банків на коррахунках у ЦБ Усього
сума %
Україна, млрд грн (на 1.01.02) — % 19,4 84,0 0,7 3,0 3,0 13,0 23,1 — 100 —
США — млрд дол. — % 523,9 92,0 39,3 6,8 6,8 1,2 569,0 — 100 —

Джерело: Річний звіт НБУ за 2001 р., с. 114, 140; Глен Габбард «Гроші, фінансова система та економіка». — К. — 2004.

Звертає на себе увагу той факт, що в грошовій базі НБУ частка готівки в обігу помітно нижча, ніж у грошовій базі ФРС. Це є ще одним підтвердженням того, що маса готівки в обігу в Україні не є завищеною. Зате частка резервів комерційних банків у грошовій базі НБУ удвічі вища, ніж у грошовій базі ФРС. Причому це перевищення цілком припадає на резерви банків, що зберігаються в центральних банках — в Україні вони становлять 13,0 % грошової бази, а в США — лише 1,2 %, тобто майже в 11 разів менше. Таке перевищення можна пояснити тим, що в Україні встановлені значно вищі норми обов’язкового резервування депозитів, ніж у США, а також тим, що кредитоспроможність українських позичальників є значно гіршою порівняно з американськими.

Такі відмінності в структурі грошової бази НБУ та ФРС з мікроекономічних позицій не на користь України, оскільки нашим банкам доводиться нести значно важчий «податковий тягар» обов’язкового резервування депозитів, ніж американським. Зате з макроекономічних позицій вона має певні переваги, оскільки є чутливішою до регулятивних заходів центрального банку, ніж американська. Адже готівкова складова грошової бази, частка якої є значно вищою в базі ФРС, щонайменше піддається прямому регулюванню центрального банку.

Як видно з підручника проф. Габбарда, у монетарній практиці США значна увага приділяється грошовій базі, вивченню її структури, факторів та способів впливу на її обсяг. В українській практиці роль грошової бази помітно нижча, і уваги їй приділяється значно менше. Ні в Основних засадах грошово-кредитної політики, ні в офіційній монетарній статистиці (Бюлетень НБУ) не наводиться структура грошової бази, динаміка її окремих складових, що ускладнює вивчення та вдосконалення цього цільового показника.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме ГРОШІ ТА ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ:

 1. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 2. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 3. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 4. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников
 5. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 6. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 7. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 8. 1. Содержание (функции) государственного управления
 9. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 10. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 11. ГЛОССАРИЙ
 12. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения
 13. Введение
 14. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 15. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 16. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 17. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 18. Приложение 17.
 19. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 20. Рентгенофазовый анализ