<<
>>

ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА ЕКОНОМІКА: МОДЕЛЬ IS-LM-FE

Кожна крива у моделі IS-LM-FE описує частину поведінки, яку ми намагаємося пояснити: вплив змін процентних ставок на виробництво, вплив виробництва на процентні ставки та пропозицію поточного виробництва.

Зміни процентної ставки впливають на обсяг виробництва через криву IS, тим часом як зміни обсягу виробництва впливають на процентну ставку через криву LM. Лінія FE позначає максимально можливий обсяг поточного виробництва за умови повної зайнятості всіх ресурсів національної економіки. У точці перетину кривих IS та LM реальна процентна ставка зрівноважує заощадження та інвестиції, і домогосподарства та фірми задоволені з обсягів своїх грошових та негрошових активів. У точці перетину кривої IS та прямої FE обсяг поточного виробництва відповідає обсягові виробництва за повної зайнятості.

Фінансова система і товарний ринок одночасно зрівноважені за умови, що криві IS та LM і лінія FE перетинаються в одній точці (рис. 24.6). Ця точка рівноваги визначає рівноважну реальну процентну ставку та рівноважний обсяг виробництва. Далі проаналізуємо вплив зміщення кривих IS та LM і прямої FE на економічну рівновагу.

Рисунок 24.6. Економіка та фінансова система у довгостроковій рівновазі
Довгострокова рівновага в економіці досягається, коли криві IS та LM і лінія FE перетинаються в одній точці. r* — рівноважна реальна процентна ставка, Y* — рівноважний обсяг поточного виробництва.

Пояснення економічної рівноваги за допомогою моделі

Зміщення кривих IS та LM і лінії FE зумовлює зміни рівноваги фінансової системи та економіки в цілому. Розглянемо приклади кожного з можливих зміщень та дослідимо, як політики використовують модель для аналізу, як фінансова система та економіка може повернутися до стану рівноваги.

Зміщення кривої IS. Як відомо, зміни урядових закупівель товарів і послуг зміщують криву IS. Припустимо, що президент та конгрес вирішили модернізувати військо США, як у 1980-х рр. Нехай економіка перебуває у стані рівноваги, позначеному точкою Е0 на рис. 24.7 а). Збільшення урядових закупівель зміщує криву IS угору і праворуч, з положення IS0 y IS1. Зауважте, що тепер крива IS перетинає лінію FE в точці Е1, яка відповідає такому самому рівню виробництва, як і Е0, але за вищої реальної процентної ставки. Проте за інших рівних умов (сталих очікуваної інфляції та номінальної віддачі на гроші), фінансові ринки внаслідок збільшення урядових видат­ків вийдуть зі стану рівноваги: точка перетину кривих IS та LM тепер не належить прямій FE. На фінансовому ринку спостерігається надлишкова пропозиція грошей. Більше того, точка перетину IS та LM (Е2) не належить прямій FE, оскільки очікуваний поточний обсяг виробництва більший від рівня виробництва, позначеного прямою FE. Тому внаслідок такого переміщення кривої IS за постійних визначників трьох кривих не існує комбінації поточного виробництва і реальної процентної ставки, для яких усі ринки в економіці та фінансова система перебувають у рівновазі.

Зміщення лінії FE. Для аналізу впливу зміщення лінії FE на економічну рівновагу припустимо, що економіка перебуває у стані рівноваги Е0 на рис. 24.7 б), а падіння цін енергоносіїв спричинило тимчасове підвищення продуктивності, як це було в середині і наприкінці 1980-х років. Унаслідок цього лінія повної зайнятості переміститься праворуч з положення FE0 y FE1, тоді як позиції IS і LM залишаться незмінними. Ринок перебуває в рівновазі у точці Е1, яка не може зрівноважити ринок активів. У цій точці спостерігається надлишковий попит на реальні гроші, оскільки реальна процентна ставка занадто низька, щоб утримати рівновагу на ринку активів за поточних рівнів виробництва, цін, очікуваної інфляції та номінальної віддачі на гроші.

З другого боку, в попередній точці перетину IS і LM економічної рівноваги Е0 рівень виробництва менший, ніж у FE1.

Рисунок 24.7. Переміщення точки економічної рівноваги
Як зображено у частині а):

У точці Е0 економіка та фінансова система зрівноважені. Збільшення урядових закупівель зміщує криву IS з положення IS0 в IS1. Криві IS та FE перетинаються в точці Е1, але ринок активів розбалансовується внаслідок надлишкової пропозиції грошей.

Як зображено у частині б):

У точці Е0 економіка та фінансова система зрівноважені. Збільшення поточної продуктивності переміщує лінію FE з положення FE0 у FE1. Досягається нова точка рівноваги товарного ринку Е1, а ринок активів розбалан­совується внаслідок надлишкового попиту на гроші.

Як зображено у частині в):

У точці Е0 економіка та фінансова система зрівноважені. Коли ФРС збільшує номінальну пропозицію грошей, крива LM зміщується з положення LM0 у LM1. Вона перетинає криву IS у точці E2, проте ця точка не належить лінії FE. Крива LM та лінія FE перетинаються у точці Е1, проте заплановані заощадження та інвестиції не однакові.

Зміщення кривої LM. Що трапиться з рівновагою фінансової системи та економіки, якщо ФРС суттєво збільшить пропозицію грошей, як це було наприкінці 1970-х років? Припустимо, що ринки товарів та активів перебувають у рівновазі у точці Е0 на рис. 24.7 в). Збільшення номінальної пропозиції грошей змістить криву LM униз і праворуч з положення LM0 у LM1.

Як наслідок, точка E0, у якій крива IS перетинається з прямою FE, більше не описує рівновагу ринку активів. Оскільки точка Е0 лежить над новою кривою LM, вона відображає надлишок пропозиції грошей.

У точці Е1 нова крива LM перетинає пряму FE, проте ринок товарів не зрівноважений. Оскільки точка Е1 лежить під кривою IS, у ній спостерігається надлишковий попит на гроші. Зверніть увагу, що у точці Е2, де перетинаються криві IS та LM, заплановані заощадження та інвестиції не збігаються, і заплановане значення поточного виробництва є більшим за його фактичне значення (яке відображається прямою FE). Тому якщо визначники усіх трьох кривих сталі, не існує такої комбінації поточного виробництва та реальної процентної ставки, за якої всі ринки в економіці та фінансова система зрівноважені.

Відновлення рівноваги: зміна рівня цін

З’ясувавши, що переміщення однієї з трьох кривих виводить з рівноваги економіку та фінансову систему, проаналізуємо, яким чином вони можуть досягти рівноваги. Зрозуміло, що для цього повинні змінитися деякі змінні. Припустимо, що рівень цін Р є гнучким та легко змінюється внаслідок зміщення однієї з кривих. Зауважмо, що таке припущення є правильним залежно від періоду часу, що розглядається. Якщо цей період — тиждень, то припущення про гнучкі ціни не підтверджуватиметься. У трирічному періоді ціни вочевидь гнучкі. Причини та вплив негнучкості цін у різних періодах на економічну рівновагу розглядатимемо у розділі 25, тепер же вважатимемо, що ціни є гнучкими у довгостроковому періоді та повер­німося до зміщень кривих IS і LM та прямої FE, які ми проаналізували раніше.

Зміщення кривої IS. Пригадайте, що переміщення кривої IS унаслідок збільшення урядових видатків на перебудову війська вивело ринки активів з рівноваги і підвищило реальну процентну ставку порівняно з початковим станом рівноваги. Оскільки зростає альтернативна вартість від володіння грошима, домогосподарства та фірми намагаються використати свої тепер надмірні грошові запаси на купівлю товарів і послуг, що сприяє зростанню цін. Як видно з рис. 24.8 а), вищий рівень цін знижує пропозицію реальних грошей і зміщує криву LM з положення LM0 y LM1 до перетину з кривою IS та прямою FE у точці Е1.

Рисунок 24.8. Відновлення економічної рівноваги через зміну рівня цін
Як зображено у частині а):

1. З початкової рівноваги у точці Е0 збільшення урядових видатків зміщує криву IS з положення IS0 в IS1.

2. Рівень цін зростає, зміщуючи криву LM з положення LM0 у LM1. Досягається нова точка рівноваги Е1.

Як зображено у частині б):

1. З початкової рівноваги у точці Е0 тимчасове збільшення продуктивності зміщує пряму повної зайнятості FE з положення FE0 у FE1.

2. Зниження рівня цін зміщує криву LM з положення LM0 у LM1 до відновлення рівноваги в точці Е1.

Як зображено у частині в):

1. З початкової рівноваги у точці Е0 збільшення номінальної пропозиції грошей зміщує криву LM з положення LM0 у LM1.

2. Рівень цін зростає, що зміщує криву LM назад з положення LM1 у LM0 до відновлення рівноваги в точці Е0.

Отже, за інших рівних умов, збільшення урядових закупівель не чинить жодного впливу на обсяг виробництва у довгостроковому періоді, коли ціни є гнучкими. Однак і реальна процентна ставка, і рівень цін зростають, тому на ринку реальних грошей відновлюється рівновага. Для будь-якого рівня очікуваної інфляції вища реальна процентна ставка означає вищу номінальну процентну ставку, що зменшує попит на реальні гроші.

Вища процентна ставка в національній економіці стимулює приватні заощадження і стримує споживання та інвестиції. Зменшення приватних заощаджень та інвестицій, викликане більшими державними закупівлями, у закритій економіці називають витісненням*.

Зміщення прямої FE. На рис. 24.8 з точки рівноваги Е0 збільшення обсягу виробництва за повної зайнятості викликає надлишковий попит на реальні грошові запаси. За рівноважних на товарному ринку реальної процентної ставки та обсягу поточного виробництва домогосподарства бажають володіти більшими реальними грошовими запасами. Надлишкова пропозиція товарів знижує рівень цін. Нижчі ціни, у свою чергу, стимулюють попит на товари і збільшують реальне нагромадження грошей. Крива LM зміщується з положення LM0 у LM1 до перетину з кривою IS та прямою FE у точці Е1, де ринок активів повертається до стану рівноваги за нижчої реальної процентної ставки та більшого обсягу виробництва.

Отже, за інших рівних умов, зростання продуктивності у поточному періоді збільшує обсяг виробництва та знижує рівень цін і реальну процентну ставку. За будь-якого рівня очікуваної інфляції нижча реальна процентна ставка стимулює попит на реальні гроші. Нижчі ціни збільшують реальну вартість грошей**.

Зміщення кривої LM. Нарешті, розглянемо ситуацію, коли ФРС збільшує номінальну пропозицію грошей, що переміщує криву LM вниз і праворуч. У точці Е0 на рис. 24.8 в) домогосподарства та фірми володіють надлишковими реальними грошовими запасами. У точці Е1, де пересікаються LM і FE, спостерігається надлиш­ковий попит на товари і послуги. Якщо домогосподарства та фірми захочуть скористатися своїми надлишковими грошовими залишками для купівлі додаткових товарів і послуг, то в короткостроковому періоді, коли обсяг виробництва обмежується прямою FE, це спричинить зростання рівня цін, але не збільшить обсягу виробництва за вищого рівня видатків домогосподарств і фірм.

Вищі ціни означають зменшення реальних грошових запасів, оскільки вони дорівнюють номінальним грошовим запасам, поділеним на рівень цін. Тому крива LM переміщуватиметься у своє вихідне положення вгору і ліворуч від LM1 до LM0. Для відновлення рівноваги на всіх ринках рівень цін повинен зрости настільки, щоб компенсувати початкове збільшення номінальної пропозиції грошей. Економіка та фінансова система повертаються до рівноваги у точці E0.

Гроші, виробництво та ціни у довгостроковому періоді

Наш аналіз впливу змін пропозиції грошей на рівновагу доводить до висновку, що будь-яка процентна зміна номінальної пропозиції грошей веде до рівної їй процентної зміни рівня цін, залишаючи реальні грошові запаси без змін. Цю сталість ефекту впливу грошей на економіку в довгостроковому періоді називають нейтральністю грошей. Вона означає, що разова зміна номінальної пропозиції грошей жодним чином не впливає на реальні змінні, торкаючись лише змінних номінальних, таких, як номінальне виробництво або рівень цін, а реальне виробництво і реальна процентна ставка залишаються незмінними.

Нейтральність грошей проявляється залежно від припущення про гнучкість цін. Пригадайте, що в нашому прикладі гроші ставали нейтральними за збільшення пропозиції грошей завдяки зростанню рівня цін. У короткостроковому періоді припущення про гнучкі ціни не підтверджується. Багато економістів уважає, що зміни пропозиції грошей таки впливають на реальну економіку в короткостроковому періоді (їхні аргументи ми розглянемо в розділі 26). Загалом же економісти погоджуються, що гроші нейтральні у довгостроковому періоді.

Повернімося до наведеного в цьому розділі прикладу, коли уряд та центральний банк вносять значні корективи у фіскальну та монетарну політику, що супроводжується зростанням продуктивності, як це було протягом 1980-х — 1990-х років. Для аналізу цих подій скористаймося моделлю IS-LM-FE. Значне зростання дефіциту федерального бюджету на початку 1980-х років можна представити потужним зміщенням кривої IS назовні, що у короткостроковому періоді спричинило висхідний тиск на обсяг виробництва та процентну ставку. Наприкінці 1990-х років профіцит федерального бюджету стимулював падіння процентної ставки. Протягом цього часу монетарна політика зазнавала значних змін. Починаючи з 1979 р., стримуюча монетарна політика спричинила обмежуюче висхідне зміщення кривої LM, збільшуючи процентну ставку та зменшуючи обсяг виробництва у короткостроковому періоді. Наприкінці 1980-х та протягом 1990-х років збільшення довіри до антиін- фляційних заходів ФРС знизило сподівану інфляцію. Крива LM змістилася вниз, знижуючи процентну ставку та стимулюючи виробництво у короткостроковому періоді. Врешті-решт зростання продуктивності, яке виявилося у переміщенні прямої FE назовні, збільшило обсяг виробництва, проте стрибок цін на енергоносії на початку 1980-х років зменшив продуктивність у короткостроковому періоді, і пряма FE перемістилася ліворуч, знижуючи рівень виробництва. ВИЗНАЧАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

Загальна рівновага

Крива IS

Крива LM

Лінія повної зайнятості FE

Нейтральність грошей

Обсяг виробництва

Обсяг виробництва за повної зайнятості

Ринок грошей

Ринок негрошових активів

Ринок товарів

ПІДСУМКИ
1. Комбінації обсягу виробництва та реальної процентної ставки, за яких спостерігається рівновага на товарному рин­ку, формують криву IS, яка має від’єм­ний нахил: більший обсяг виробництва вимагає нижчої процентної ставки, щоб зрівняти бажані обсяги заощаджень та інвестицій і досягти рівноваги. 2. Крива IS зміщується внаслідок дії чинників, що змінюють рівноважну процентну ставку, пов’язану з певним обсягом поточного виробництва. До цих чинників належать державні закупівлі, попит на вітчизняні товари з боку інозем­ців, схильність домогосподарств до заощадження та очікувану майбутню прибутковість капіталу.

3. Лінія повної зайнятості FE відображає поточний обсяг виробництва за повного використання всіх наявних факторів виробництва. Вона є незалежною від реальної процентної ставки. Перетин кривої IS з прямою FE показує процентну ставку та обсяг виробництва на ринку товарів.

4. Ринок активів перебуває у рівновазі, коли ринки грошей та негрошових активів зрівноважені. Коли один із цих двох ринків активів зрівноважений, другий теж перебуває у стані рівноваги. Позначення комбінацій реальної процентної ставки та поточного обсягу виробництва, за яких грошовий ринок зрівноважений, формують криву LM.

5. Крива LM має додатний нахил, оскільки попит на гроші прямо залежить від обсягу поточного виробництва та обернено залежить від реальної процентної ставки. Що чутливішим є попит на гроші до процентної ставки, то пологішою є крива LM.

6. Чинники, що змінюють попит чи пропозицію реальних грошових запасів,

зміщують криву LM. До них належать номінальна пропозиція грошей, рівень цін, номінальна процентна ставка на грошові активи та очікуваний темп інфляції.

7. Коли фінансова система та національна економіка перебувають у стані рівноваги, криві IS та LM і пряма FE перетинаються в одній точці, яка визначає рівноважну реальну процентну ставку та обсяг поточного виробництва. Фінансова система та економіка перебувають у стані загальної рівноваги, коли ринки товарів та активів одночасно зрівноважені. Коли криві не перетинаються одночасно, змінюється рівень цін, зміщуючи криву LM для підтримання рівноваги.

8. У довгостроковій рівновазі разова зміна номінальної пропозиції грошей впливає лише на рівень цін, залишаючи обсяг виробництва та реальну процентну ставку без змін. Тому якщо рівень цін в економіці гнучкий, гроші залишаються нейтральними.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Як збільшення номінальної пропозиції грошей впливає на криві IS та LM і пряму FE?

2. Припустимо, що попит та пропозиція грошей збігаються. Чи може попит на негрошові активи переважати їх пропозицію? Відповідь обґрунтуйте.

3. Яка з кривих IS та LM або пряма FE змістяться безпосередньо внаслідок змін фіскальної політики у закритій економіці? В якому напрямку відбудеться зміщення внаслідок збільшення державних закупівель?

4. Комбінації яких двох змінних визначають рівновагу на грошовому ринку вздовж кривої LM?

5. Що таке загальна рівновага? Що відбувається з кривими IS та LM і прямою FE за умови загальної рівноваги?

6. Які три складові сукупного попиту в закритій економіці? Яким є співвідношен­ня між національними заощадженнями та інвестиціями в закритій економіці у стані рівноваги?

7. Які два головні визначники інвестицій?

8. Чому крива IS має від’ємний нахил?

9. Припустимо, статистичні дані не виявляють залежності між обсягами національних заощаджень та інвестицій у різних країнах. Про відкритість чи закритість економік це могло б свідчити? Якщо зробити обернене припущення, що дані про заощадження та інвестиції суттєво корелюють, що це могло б означати?

10. Чому крива LM має додатний нахил?

11. Чому пряма FE вертикальна? Що визначає її положення?

12. Що означає «нейтральність грошей»? Якщо гроші нейтральні, то який вплив на обсяг виробництва матиме 10 %-й приріст номінальної пропозиції грошей? На реальну процентну ставку? На попит на реальні гроші? На рівень цін?

13. Чому більшість економістів уважає, що зміни пропозиції грошей мають вплив на економіку лише у короткостроковому, а не довгостроковому періоді?

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
THE WALL STREET JOURNAL, 15 ЛЮТОГО 2001 Р.
Магічний еліксир продуктивності
Фондовий ринок переживає кризу. Спостерігається скорочення обсягу виробництва. Відчувається наближення рецесії. Вчені мужі відправляють поминальний обряд для Нової Економіки.

І наступні п’ять чи десять років усе одно, мабуть, будуть найкращими для американських працівників та споживачів з того часу, коли Джордж Буш був 25-річним пустуном у Техасі, а Річард Ніксон перебував у Білому Домі.

Все залежить від того, яка частина приросту продуктивності наприкінці 1990-х років виявиться справжньою, а яка — ні. Якою мірою цьому сприяли зростаючі темпи падіння цін на комп’ютерну електроніку, яке може припинитися? А витрати великого бізнесу на інформаційні технології, вплив яких послаблюється? І наскільки збільшувалася ефективність економіки завдяки людській винахідливості у використанні комп’ютерів та комунікацій?

Продуктивність, або ж кількість благ та послуг, вироблених протягом кожної робочої години, є магічним еліксиром економічного прогресу. Ось чому ми живемо краще, ніж наші дідусі та бабусі, які, крім того, не мали тривалішого робочого тижня (днів). Протягом чверті століття після завершення Другої світової війни продуктивність зростала на 2,7 % щорічно. Близько 1973 р. темпи її приросту з незрозумілих причин упали до 1,5 %, а підвищилися аж 1995 р. Протягом кількох останніх років продуктивність зростала більш як на 3 % щороку.

Академічні економісти, які передбачили відродження продуктивності, аналізують дані кінця 1990-х років, аби пояснити минуле та передбачити майбутнє. Вони погоджуються, що відбулися великі зміни, і ці зміни пов’язані з прогресом інформаційних

технологій, проте не можуть дійти згоди щодо деталей.

Роберт Гордон з Північно-західного університету, який сумнівається, що Інтернет є настільки важливим винаходом, як кондиціонування повітря, належить до найпесимістичніше налаш­тованих. Він переконаний, що з недавнього щорічного приросту продуктивності залишилося тільки 0,4—0,5 %. Більшість його наукових колег включно з представниками ФРС вважає, що ця цифра принаймні вдвічі більша...

Усе-таки, чи триватиме приріст продуктивності? Голова ради керуючих ФРС Алан Грінспен, економіст, до чиєї думки справді прислуховуються, залишається оптимістом. Одна з причин, — заявив він цього тижня, — полягає у тому, що приріст продуктивності спостерігався під час ослаблення економіки наприкінці минулого року, що є незвичайною та обнадійливою подією.

Річ не в тому, який прогрес уже забезпечили мікрочіпи, вбудовані у все, від мікрохвильовок до мобільних телефонів. Річ у тому, скільки ще існуючі технології, не враховуючи ще не винайдених, можуть зробити для бізнесу, працівників та споживачів, якщо вони готові змінити спосіб ведення справ. Відповідь — багато.

Секретар скарбниці Пол О’Ніл, який донедавна очолював Alcoa Inc., каже: «Потенціал економіки США до зростання набагато більший, ніж ми собі уявляємо. Гляньте, як поширюються хороші ідеї... ми все ще на рівні 20—30 % своїх можливостей...»

Купити комп’ютер і програмне забезпечення просто. Нелегко переосмислити і змінити спосіб роботи, щоб їх повністю застосувати. Технологія змінюється швидко, люди — повільно. Проте зміни починаються.

АНАЛІЗУЮЧИ НОВИНИ…
Президентська кампанія 2000 р. у США характеризувалася запеклою суперечкою, як використати очікуваний профіцит бюджету, що, як передбачалося, мав скласти кілька трильйонів доларів США протягом наступних 10 років. Такі дебати здавалися оглядачам дивними, оскільки протягом двох попередніх декад точилися дискусії, як розв’язати проблему постійного бюджетного дефіциту. Такі зміни у наповненні бюджету можна пояснити корекцією федеральної податкової політики у 1990-х роках. Іншою причиною, на думку багатьох економістів, є підвищення тем­пів зростання продуктивності.

Зростання продуктивності збільшує потенційний обсяг виробництва національної економіки за повного використання факторів виробництва. Як показано на рисунку, бум продуктивності зміщує пряму FE праворуч, з положення FE0 y FE1. Обсяг виробництва зростає з Y0 до Y1. Якщо б не відбулося нічого іншого, економічна рівновага відновилася б за нижчого рівня цін і реальної процентної ставки та більшого обсягу виробництва (як на рис. 24.8 б), що, звичайно, є доброю звісткою. Таке економічне зростання за рахунок продуктивності чинить протилежний вплив на економіку, подібно до нафтових криз 1970-х років.

Які наслідки матиме незначне або короткочасне зростання продуктивності? Позитивні наслідки переміщення прямої FE праворуч будуть нівельовані. Монетарна політика, яка ґрунтується на припущенні про динамічніше зростання продуктивності, призведе до інфляційних наслідків.

Ширше використання існуючих технологій може підвищити продуктивність капіталу, інформаційних технологій та інших його видів. Вища продуктивність підсилить позитивні наслідки збільшення обсягу виробництва за повного використання всіх факторів виробництва, зображеного на графіку.

Для подальших роздумів…

Припустимо, що гіпотеза про ефективні ринки підтверджується. Як повинні курси акцій відреагувати на підвищення очікуваного темпу приросту продуктивності?

Джерело: David Wessel, «The Magic Elixir of Productivity», The Wall Street Journal, February 15, 2001. Передруковано з дозволу Dow Jones, Inc., via Copyright Clearance Center. Copyright © Dow Jones and Company, Inc. Усі права застережено.

АНАЛІТИЧНІ ЗАВДАННЯ
1. Припустимо, що попит на інвестиції не залежить від очікуваної реальної процентної ставки. Побудуйте криву IS. Яким буде вплив на рівноважний обсяг виробництва збільшення номінальної пропозиції грошей за цієї умови?

2. Припустимо, що серед фірм зростає невизначеність щодо майбутнього, і вони зменшують свої інвестиційні видат­ки. Яка з кривих IS та LM або пряма FE зміщуватиметься в такій ситуації? В якому напрямку?

3. Який вплив матиме кожна з наступ­них подій на національні заощадження та криву IS:

а) уряд зменшує видатки на озброєння на 10 %;

б) поклади нафти на Алясці виявилися значно меншими, ніж очікувалося, зменшуючи очікувані доходи на 3 %;

в) лібералізовано міжнародну торгівлю, і очікуваний дохід унаслідок використання переваг спеціалізації зріс на 5 %;

г) уряд розширює програму охорони здоров’я, збільшуючи державні закупівлі на 15 %.

4. Припустимо, що протягом певного року обсяг виробництва за повної зайнятості зріс на 5 % замість очікуваних 2 %. Яким чином таке збільшення вплине на фактичний рівень інфляції порівняно з очікуваним?

5. Припустимо, що велика відкрита економіка спочатку перебуває у стані рівноваги, коли національні заощадження дорівнюють національним інвестиціям, і сальдо поточного рахунку дорівнює нулю. Через деякий час поточний обсяг національного виробництва зменшується. Що відбуватиметься з реальною процентною ставкою, національними заощадженнями, інвестиціями та поточним рахунком?

6. Припустимо, що країна з малою відкритою економікою приймає закон про високу ставку оподаткування інвестицій. Який вплив цей податок матиме

на бажані обсяги інвестування? На реальну процентну ставку? На поточний рахунок?

7. Який вплив матиме кожна з наступ­них подій на попит та пропозицію реальних грошей та криву LM:

а) зростає очікувана інфляція внаслідок зростання цін на нафту;

б) банки знижують номінальну процентну ставку на чекові вклади внаслідок жорсткішого банківського регулювання;

в) падіння курсу валюти підвищує рівень цін;

г) ФРС здійснює закупівлю на відкритому ринку.

8. Уявіть малу відкриту економіку в стані загальної рівноваги. Який вплив матиме кожна з наступних подій на реальну процентну ставку та обсяг виробництва після відновлення рівноваги:

а) зростання очікуваної майбутньої окупності інвестицій;

б) зменшення урядових закупівель;

в) підвищення очікуваного рівня інфляції;

г) зменшення іноземного попиту на вітчизняні товари;

д) зростання номінальної процентної ставки на грошові активи;

ж) підвищення схильності домогосподарств заощаджувати;

з) зменшення номінальних грошових запасів;

е) зниження рівня цін.

9. Припустимо, що закрита економіка перебуває у стані загальної рівноваги. Уряд приймає нове законодавство з охорони довкілля, що знижує поточну продуктивність. Як поводитимуться реальна процентна ставка, обсяг виробництва, рівень цін, заощадження, інвестиції, попит на реальні гроші?

10. Який вплив на рівень цін для відновлення рівноваги матиме кожна з наведених подій у закритій економіці:

а) крива IS зміщується вгору і пра- воруч;

border=1> б) крива IS зміщується вниз і ліворуч;

в) пряма FE зміщується праворуч;

г) пряма FE зміщується ліворуч;

д) крива LM переміщується вниз і вправо.

11. Використайте модель IS-LM-FE для ілюстрації впливу азійської фінансової кризи 1997—1998 років на економіку США, а також відобразіть заходи макроекономічної політики ФРС, що були здійснені у відповідь (зверніться до початку цього розділу).

12. Що відбуватиметься, якщо європейці зменшать попит на американські автомобілі? Яка крива чи пряма переміщуватиметься? Рівень цін підвищиться чи знизиться для відновлення рівноваги? Як поводитимуться реальна процентна ставка та обсяг поточного виробництва? Що станеться із заощадженнями, інвестиціями, реальним попитом на гроші, номінальною пропозицією грошей, поточним рахунком, якщо американська економіка є великою відкритою економікою?

13. Що відбуватиметься з моделлю IS-LM-FE, якщо знижується очікуваний рівень інфляції? Яка крива чи пряма переміщуватиметься першою? Що відбуватиметься для відновлення рівноваги? Якими є кінцеві наслідки впливу на реальну процентну ставку та обсяг поточного виробництва?

14. Як зміниться рівень цін у малій відкритій економіці, якщо світова реальна процентна ставка падає?

15. Як вплине на криву IS у великій відкритій економіці заборона міжнародних позик і кредитів унаслідок контролю над капіталом?

16. Припустимо, що нова комп’ю­терна технологія значно підвищила ефек­тивність діагностування та лікування захворювань, різко скоротивши кількість робітників, що перебувають на лікарняному. Яким буде вплив цього винаходу на модель IS-LM-FE? Як зміниться рівень цін для відновлення рівноваги? Яким буде кінцевий вплив на реальні процентну ставку та обсяг поточного виробництва? 17. Припустимо, що широке використання банківських дебетових та кредит­них карток зменшує попит на гроші за всіх рівнів доходу та процентної ставки. Як це вплине на довгострокову рівновагу в моделі IS-LM-FE? (У довгостроковій рівновазі ціни гнучкі.)

18. На початку 1980-х років уряд США знизив особистий прибутковий податок без скорочення своїх видатків, що значно збільшило дефіцит бюджету (різницю між державними закупівлями та податками, без урахування трансфертів). Припустимо також, що приватні заощадження не збільшилися для компенсації зменшення урядових заощаджень.

а) Як це вплинуло б на рівень цін та реальну процентну ставку, за інших рівних умов, якщо б економіка США була закритою?

б) Якщо економіка США відкрита і є, як і її торговельні партнери (зокрема Німеччина), великою, як вплине зниження податків у США на реальну процентну ставку та рівень цін у Німеччині?

в) Що може США або Німеччина вдіяти, аби не допустити впливу дефіциту бюджету на рівень цін в обох економіках?

19. Для відповіді на це запитання слід ознайомитися з додатком до розділу. Закрита економіка описується таким чином:

· Споживання C = 0,75 (Y – T ) – 120r + 450;

· Інвестиції I = 600 – 180r;

· Урядові видатки G = 300;

· Чисті податки T = 225;

· Попит на реальні гроші

L = 0,15Y – 120i + 87,75;

· Номінальна пропозиція грошей MS = 600;

· Очікуваний рівень інфляції pe = 0.05.

Рівновага товарного ринку описується кривою IS, а рівновага ринку активів — кривою LM. Поточний обсяг виробництва відповідає прямій FE.

а) Виведіть рівняння кривої IS.

б) Побудуйте криву IS.

в) Нехай рівень цін 3. Яке рівняння кривої LM?

г) Побудуйте криву LM для рівня цін 3.

д) Припустимо, що обсяг виробництва за повної зайнятості Y* = 4665. Якими є рівноважні рівень цін та реальна процентна ставка в економіці?

ж) Якщо номінальна пропозиція гро­шей зросте від 600 до 660, якими будуть рівень цін, реальна процентна ставка та обсяг виробництва у новому стані довгострокової рівноваги?
РОБОТА ЗІ СТАТИСТИЧНИМИ ДАНИМИ
1. Олів’є Бленчард з Масачусетського технологічного інституту та Лоренс Самерс з Гарвардського університету розрахували щорічну реальну про­центну ставку на середньострокові облігації Скарбниці США від 1980 до першого кварталу 1984 р. Вона становила 1,0 %, 2,2 %, 6,9 %, 4,3 % та 6,5 %. Використовуючи дані Economic Report of the President, з Інтернету чи бібліотеки, розрахуйте процент зміни сукупного обсягу виробництва у кожному з цих років (з табл. В-2). За допомогою моделі IS-LM-FE поясніть таку поведінку реальної процентної ставки та динаміки обсягу виробництва протягом названого періоду.
<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме ФІНАНСОВА СИСТЕМА ТА ЕКОНОМІКА: МОДЕЛЬ IS-LM-FE:

 1. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 2. 2.2 Фотонная модель прохождения света через кристалл с произвольным распределением рассеивающих OA.
 3. 2.6 Модель синтеза множества характерных точек и обобщения сегментов и контуров объектов полученных с разных оптико­электронных датчиков
 4. 2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ УСТРОЙСТВОМ ТРЕХМЕРНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИЗОБРАЖЕНИЙ
 5. Риски в системе персональных финансов61
 6. 1. Правовые основы системы образования
 7. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 8. 2. Система органов внутренних дел
 9. Предел прочности на изгиб порошковых алюмокомпозитов системы с наномодификаторами
 10. Индикаторы сбалансированного развития системы персональных финансов
 11. § 2. Система гарантий обеспечения прав граждан
 12. Функции и система персональных финансов[36]
 13. Твердость порошковых алюмокомпозитов системы А1-3масс.%М- 1масс.%Cu, АМмасс^^ и A1-4масс.%Mg с наномодификаторами