<<
>>

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ

Для організації процесу вивчення фінансової системи та грошей і з’ясування зв’язку між різними змінними як інструмент використовують економічний аналіз. Економічний аналіз дає змогу 1) пояснювати поточний розвиток подій і 2) прогнозувати розвиток подій у майбутньому.

Вироблення економічного підходу

Наступний приклад свідчить, як за допомогою економічного аналізу вдосконалюється підхід до пояснення і прогнозування економічних подій. Припустимо, ви хочете пояснити, чому випускники вашого коледжу чи університету обирають конкретну сферу діяльності; тобто ви хочете з’ясувати, чому саме студенти обирають спеціалізацію у галузі права, медицини, бізнесу, техніки чи освіти. Вам відомо, що дохід є не єдиним чинником, що впливає на вибір життєвого шляху. Дехто може робити цей вибір, зважаючи на кількість років навчання, необхідних для одержання кваліфікації, на можливості для самореалізації чи на інші негрошові чинники. Хоча рішення у реальному світі є складними, проста модель на основі декількох важливих припущень може з’ясувати причини того чи іншого вибору індивідів. Ви можете перевірити достовірність вашої гіпотези про те, що дохід є основним чинником вибору кар’єри, шляхом тестуван- ня — тобто порівняння передбачення на основі моделі з фактичними даними. Для побудови простої моделі треба зосередити увагу на кількох головних чинниках. Наприклад, можна розпочати з припущення, що випускники обирають ту професію, яка обіцяє найвищі доходи; тобто якщо доходи правників зростають порівняно з доходами в інших сферах, більша частка випускників спеціалізуватиметься в галузі права.

Щоб розпочати дослідження, вам потрібно зібрати дані. У відповідному відділенні вашого коледжу можна з’ясувати, яка частка колишніх випускників обрала ту чи іншу професію і який середній дохід у цих галузях. Ви можете порівняти свою теорію про те, що професії з найвищими доходами у даному році приваблюють найбільший відсоток студентів, з фактичними даними.

Якщо дані відповідають вашій теорії, то вона є прийнятною.

Якщо дані підтверджують вашу теорію, то ви отримуєте можливість пояснювати поточний процес вибору професії і прогнозувати, що відбудеться, коли відносні доходи в різних сферах зміняться. Якщо ж фактичні дані не узгоджуються з теорією, вам доведеться вдосконалити свою гіпотезу. Можливо, дохід справді є важливим чинником вибору професії, але головну роль відіграє лише, скажімо, у половині випадків. Для подальшого дослідження вам треба вирішити, чи вдаватися до нових припущень, що ускладнить теорію, чи задовольнитися простою.

Наскільки корисною є ваша теорія? Оцінити корисність теорії можна за трьома критеріями: 1) Чи обґрунтовані ваші припущення? 2) Чи можна перевірити прогнози, зроблені на основі цієї теорії, за допомогою фактичних даних? 3) Чи підтверджують фактичні дані ці прогнози? Для вдалої теорії відповідь на всі три запитання позитивна. Чи означає це, що може існувати лише одна правильна теорія щодо будь-якої проблеми? Ні. Різні дослідники можуть використовувати різні припущення або по-різному оцінювати, наскільки успішно теорія пройшла тестування. Ви дізнаєтеся, що економісти іноді мають різні думки щодо того, яка теорія найкраще пояснює ту чи іншу проблему.

Застосування економічного підходу

Побудова теорій та їх перевірка — саме у такий спосіб використовується економічний аналіз для вивчення грошей, фінансових ринків і фінансових інститутів у цій книзі. Економічний аналіз не означає десятки сторінок математичних формул. Зазвичай він просто передбачає організацію дослідження із зазначенням того, що ви маєте намір пояснити (проблема), як, на вашу думку, це можна пояснити (теорія) і як узгоджується ваше тлумачення з фактичною інформацією, подіями і даними (перевірка). Розгляньмо три приклади застосування економічного аналізу, які розвинуто далі.

1. Однією з причин вивчення ринку облігацій у навчальному курсі, присвяченому грошам, фінансовим ринкам і фінансовим інститутам, є потреба розуміння процесу визначення процентних ставок.

У частині 2 економічний аналіз визначення процентних ставок зосереджує увагу на рішеннях, які заощадники та позичальники приймають на ринку облігацій. Теорія з’ясовує чинники, які визначають попит на облігації та їх пропозицію для пояснення процентних ставок. Відтак аналізується інформація щодо цих чинників, аби пояснити, наприклад, чому процентні ставки були вищими на початку 1980-х років, ніж у 2001 р., або чому процентна ставка на облігації General Motors з 30-річним строком погашення вища, ніж на облігації Державної скарбниці США з таким самим строком погашення. Аналіз також дає змогу спрогнозувати, наприклад, імовірні наслідки рішення японського уряду про використання десятків мільярдів доларів для відбудови своїх автомагістралей, мостів і шкіл для процентних ставок США.

2. У цьому розділі вже зазначалося, що фінансова система складається з фінансових ринків та інститутів, які допомагають зустрітися заощадникам та позичальникам, і надають фінансові послуги. У розділі 3 і ще детальніше у частині 4 буде розширено теорію, яка пояснює функціонування фінансових ринків та інститутів. Ця теорія поєднує дві ідеї: 1) потребу заощадників і позичальників у послугах із зниження ризику, забезпечення ліквідності та інформаційних послуг і 2) відмінності у витратах для надання цих послуг на різних ринках та різними інститутами. Теорію підтверджено даними про діяльність реальних фінансових ринків та інститутів. Використання економічного аналізу допомагає передбачити, як фінансові ринки та інститути пристосовуються до змін умов у США. Він також допомагає пояснити, чому фінансові системи організовані по-різному в різних країнах.

3. Як уже відзначалося, зі змінами темпів зростання пропозиції грошей часто пов’язані зміни темпів зростання обсягу виробництва в економіці, темпів інфляції та процентних ставок. У частині 6 ми оцінюємо прості теорії цих взаємозв’язків, щоб з’ясувати, чи прогнози на їхній основі узгоджуються з фактичним розвитком подій у США та інших країнах.

Маючи прийнятну теорію, яку інформацію ви шукатимете, щоб передбачити зміни у пропозиції грошей, обсязі виробництва, інфляції та процентних ставках? ВИЗНАЧАЛЬНІ ПОНЯТТЯ
Фінансові інститути

Фінансові інструменти

Фінансові посередники

Фінансові ринки

Фінансові послуги

Інформація

Ліквідність

Зменшення ризику

Фінансова система

Міжнародний ринок капіталів

Монетарна теорія

Гроші

Федеральна резервна

система (ФРС)

Пропозиція грошей

Монетарна політика

ПІДСУМКИ
1. Фінансова система допомагає зустрітися заощадникам та позичальникам: вона переміщує кошти від заощадників до позичальників, одночасно фор­муючи вимоги заощадників щодо майбутнього доходу позичальників. Фінансова система також надає заощадникам і позичальникам три основні послуги: зниження ризику, забезпечення ліквідності та інформаційні послуги.

2. Фінансові ринки зводять докупи заощадників та позичальників, а ціни фінансових активів на цих ринках впливають на фінансові рішення та рішення щодо видатків індивідів і фірм, а також на ефективність економіки США та світу загалом.

3. Фінансові посередники — це інститути, які позичають кошти у заощадників і дають їх у позичку позичальникам, надаючи при цьому послу­ги зменшення ризику, забезпечення

ліквідності та інформаційні послуги. Основними видами фінансових посе- редників є комерційні банки, кредитні спілки, ощадно-позичкові асоціації, вза- ємні ощадні банки, фонди взаємодопомоги, фінансові компанії, страхові компанії та пенсійні фонди. Конкурентні інновації банків та інших посередників змінили спосіб ведення бізнесу цими інститутами.

4. Гроші — це все те, що вільно приймають в оплату за товари і послуги або в погашення боргів. У США показники пропозиції грошей обчислює і публікує Федеральна резервна система. Домогосподарства, фірми та уряд стежать за змінами пропозиції грошей, оскільки з ними пов’язані зміни важливих економічних показників, зокрема обсягу виробництва в економіці, рівня цін, інфляції та процент­них ставок.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Чи може центральний плановий орган розподілити кошти між заощадниками та позичальниками ефективніше, ніж це робить система різних фінансових інститутів? Поясніть.

2. Чому фінансові інструменти мають характер IOU? Поясніть, чому фінансові інструменти є активами для заощадників, але зобов’язаннями для позичальників.

3. Назвіть три основні види послуг, які пропонують фінансові інститути. Коротко охарактеризуйте кожну з них.

4. Хто визначає величину пропозиції грошей в економіці? Хто розробляє монетарну політику держави?

5. Чому монетарна теорія є важливою? Чому монетарну теорію повинні розуміти державні службовці з Федеральної резервної системи? Чому ви повин­ні розуміти монетарну теорію?

АНАЛІТИЧНІ ЗАВДАННЯ, РОБОТА ЗІ СТАТИСТИЧНИМИ ДАНИМИ

1. Чому більшість людей прагне знизити ризик, пов’язаний із володінням фінансовими активами? Припустимо, що ви є власником активу, очікувана дохідність якого становить з приблизно однаковою ймовірністю 5 % або 15 %. Чи віддали б ви перевагу цьому виду активів над іншим, з гарантованою дохідністю 10 %? Поясніть логіку ваших міркувань.

2. Чому ви охочіше позичаєте гро- ші окремим особам чи фірмам у вашому місті через місцевий банк, а не безпосередньо?

3. Припустимо, що уряд заборонив банкам виплачувати процент за вклади на поточних рахунках. Що ви робити­мете з коштами на вашому поточному рахунку? До яких дій може вдатися банк?

4. Припустимо, що монетарна політика спричинила рецесію (економічний

спад) у США. Як це може вплинути на економіку Німеччини або Франції?

5. Що, на вашу думку, трапиться з економікою, якщо нові заходи регулювання змусять банки різко зменшити обсяг позичок фірмам? Якою буде реакція з боку фірм?

6. У The Wall Street Journal знайдіть найвідоміші дані поточних процентних ставок за тримісячними векселями Державної скарбниці США. Якою, на вашу думку, буде процентна ставка через рік? Через п’ять років?

Тепер в останній Economic Reports of the President знайдіть таблицю з даними процентних ставок за цими тримісячними векселями за кілька останніх десятиліть. Зауважте, якими високими були про­центні ставки в одні роки і якими низьки- ми — в інші. Як ви тепер оцінюєте свій прогноз?

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК ІНСТРУМЕНТ:

 1. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 2. 1. Содержание (функции) государственного управления
 3. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 4. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 5. ГЛОССАРИЙ
 6. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения
 7. Введение
 8. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 9. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 10. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 11. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 12. Приложение 17.
 13. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 14. Рентгенофазовый анализ
 15. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 16. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 17. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников