<<
>>

ЕКОНОМІЧНІ КОЛИВАННЯ У США

Оскільки в цьому підрозділі описані поодинокі явища американської економіки, що не являють значного інтересу для українського читача, редактори перекладу визнали за можливе не включати його до українського тексту підручника.

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
Пам’ятка для Токіо: друкуйте гроші!
Учора японський уряд заявив, що, швидше за все, валовий внутрішній продукт скоротився¼ відкриваючи можливість нової рецесії.

Таічі Сакайя, керівник Агент- ства економічного планування, висловив припущення, що ВВП пережив швидке падіння протягом останнього кварталу, коли темпи його падіння у третьому кварталі склали 1 %. Тобто ВВП протягом двох кварталів переживав період падіння.

Пан Сакайя в усьому звинуватив скорочення приватного споживання та депресію інформа- ційної індустрії, пов’язаної з «помилкою тисячоліття».

Також він заявив, що економіка повинна досягти запланованих темпів зростання (0,6 %) до березня. 1999 року Японія досягла 1,5 % та 1 % приросту економіки відповідно у першому та другому кварталах.

Рецесія перекреслила б жовтневі виборчі перспективи Кейзо Обучі, прем’єра Японії. Вона також підкреслила б залежність спадаючої протягом 7 з 9 останніх років економіки від масштабних ін’єкцій урядової готівки.

Економісти говорять, що най­імовірніше останній квартал постраждав від скорочення спожив-

чих видатків, обумовленого змен­шенням розмірів новорічних пре­мій та кількості робітників, які працюють повний робочий день. Споживання становить 60 % ВВП.

Приватні інвестиції, урядові видатки та чистий експорт також можуть негативно відбитися на зростанні ВВП, а інвестиції в запаси можуть бути недостатніми для подолання наслідків загального сповільнення ділової активності через «помилку тисячоліття».

Крім цього, прогнозування ВВП Японії було ускладнене через низький рівень статистики. Поправки до даних третьої чверті попереднього року очікуються в середу, проте навряд чи вони свід­читимуть про зростання. Дані за останній квартал очікуються до 17 березня.

Незважаючи на це, деякі економісти вважають, що японська економіка виходить з кризи. «Докази позитивної циклічної динаміки протягом останніх 6 місяців приголомшують», — заявляє Річард Джерам з ING Baring Tokyo.

«Лише зовнішній шок, як зміц­нення єни чи така помилка політиків, як скорочення видатків, може спричинити занепад», — додає Пітер Морган з HSBC Securities Tokyo.

bgcolor=white>
АНАЛІЗУЮЧИ НОВИНИ…
Більшу частину післявоєнного періо­ду Японія була прикладом економічного дива. Падіння темпів зростання сукупного попиту та збільшення виробничих видатків стурбували багатьох аналітиків та політиків. Справді, щорічні темпи приросту ВВП упали з 4 % у 1991 до мізерних, а то й негативних протягом кінця 1990-х—2000 року. Водночас зменшилася інфляція, і наприкінці 1990-х Японія пережила дефляцію. За допомогою моделі AD—AS ми можемо проаналізувати викладене в статті.

Японські клопоти пов’язані з недостатнім сукупним попитом чи негативними наслідками шоків пропозиції? Протягом середини та кінця 1990-х темпи зростання виробництва та інфляції помітно сповільнилися.

Таке поєднання змін обсягу виробництва та рівня цін свідчить про переміщення кривої AD. На частині а) рисунка показано, що падіння сукупного попиту переміщує криву AD з положення AD0 в AD1, зменшуючи обсяг виробництва та знижуючи рівень цін.

Багато економістів радили збільшити пропозицію грошей Банком Японії для виходу з кризи. Як ви- пливає з аналізу сукупного попиту, грошова експансія знижує реальну

процентну ставку в короткостроковому періоді, збільшуючи сукупний попит і переміщуючи криву AD праворуч. За інших рівних умов, стимулю­юча монетарна політика повинна збільшити обсяг виробництва та підняти ціни (див. частину б) рисунка). Деякі економісти сходяться на тому, що попит настільки слабкий, що слід удатися до політики його стимулювання.

Чи є шоки пропозиції неважливими? Не завжди. Старіння японської робочої сили та скорочення тривалості робочого дня тягнуть за собою повільніше зростання сукупної пропозиції. Крива LRAS переміщується ліворуч, стримуючи виробництва та посилю- ючи інфляцію. У майбутньому Японії слід звернути увагу на підвищення ефективності та зростання пропозиції.

Для подальших роздумів...

Припустимо, що економічна політика японського уряду неефективна, і збільшити сукупний попит не вдається. Як це вплине на короткострокову рівновагу в США?

Джерело: Michiyo Nakamoto and Paul Abrahams, «Recession Warning as Japanese JDP Shrinks,» The Financial Times, February 7, 2000. Copyright © 2000, The Financial Times. Друкується з дозволу. Подальший передрук заборонений.

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ
Крива сукупного попиту (AD)

Крива сукупної пропозиції (AS)

Довгострокова крива сукупної пропозиції (LRAS)

Короткострокова крива сукупної пропозиції (SRAS)

Монетарний нейтралітет

Неокейнсіанська теорія

Неокласична теорія

Обсяг виробництва за повної зайнятості

Сукупна пропозиція

Сукупний попит

Теорія неправильних уявлень

Теорія реального ділового циклу

Шоки пропозиції

ПІДСУМКИ
1.
Сукупний попит представляє ту частину обсягу виробництва, яку домогосподарства та фірми готові придбати за даного рівня цін. Сукупна пропозиція є тою частиною обсягу виробництва, яку фірми готові продати за даного рівня цін.

2. Крива сукупного попиту (AD) ілюструє залежність між рівнем цін та кількістю благ і послуг, яку споживачі готові придбати. Між рівнем цін та су­купним попитом існує обернена залежність. Кожна точка на кривій сукупного попиту являє собою можливу комбінацію обсягу виробництва та рівня цін, за яких ринки товарів та активів будуть зрівноважені. До чинників, що переміщують криву AD, належать зміни номінальної пропозиції грошей, попиту на гроші, бажані обсяги заощадження та інвестування.

3. Крива сукупної пропозиції (AS) ілюструє, яка сукупна кількість продукції надійде на ринок за кожного рівня цін. Довгострокова крива сукупної пропозиції (LRAS) є вертикальною лінією в точці, що відповідає обсягові виробництва за повної зайнятості. Зміни ефективності

факторів виробництва переміщують криву LRAS. Короткострокова крива сукупної пропозиції (SRAS) має додатний нахил. За неокласичною теорією, несподіваний стрибок рівня цін збільшує кількість продукції, яку фірми готові продати у короткостроковому періоді. За неокейнсіанцями, нахил кривої SRAS обумовлений негнучкими цінами, тому що багато фірм готові задовольнити попит за попередньо встановленою ціною. Неокласики та неокейнсіанці погоджуються, що переміщення кривої SRAS пов’язані зі змінами очікуваного рівня цін або виробничих видатків.

4. Короткострокова економічна рівновага досягається у точці перетину кривої сукупного попиту та короткострокової кривої сукупної пропозиції. Довгострокова економічна рівновага досягається у точці перетину кривої сукуп­ного попиту та довгострокової кривої сукупної пропозиції.

5. Зміни рівноважного рівня цін та об- сягу виробництва можуть відбуватися шляхом переміщень кривої AD, кривої сукупної пропозиції чи їх обох.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ
1. Чому між рівнем цін та обсягом виробництва вздовж кривої AD існує обернена залежність?

2. Що з переліченого переміщує криву AD праворуч?

а) центральний банк здійснює продаж на відкритому ринку;

б) знижується процентна ставка на чекові вклади;

в) уряд упроваджує програму реконструкції автомагістралей;

г) уряд зменшує податок на прибуток корпорацій.

3. Чому, за неокласиками, зростання рівня цін збільшує сукупну пропозицію у короткостроковому періоді?

4. Що, за неокейнсіанцями, означає тер­мін негнучкість цін? Що цьому сприяє?

5. Який нахил має довгострокова крива сукупної пропозиції? Чому?

6. Якими є міркування неокласиків та неокейнсіанців щодо монетарного нейтралітету в довгостроковому періоді?

7. Як, за неокейнсіанцями, вплине на обсяг виробництва у короткостроковому періоді збільшення урядових видатків на оборону?

8. Що таке реальний діловий цикл? Якщо сувора зима тимчасово зменшить урожай, які криві на графіку AS-AD переміщуватимуться?

АНАЛІТИЧНІ ЗАВДАННЯ
1. Виведення кривої AD з погляду рівня цін у цьому розділі базується на залежності попиту на гроші від реальної процентної ставки. Припустимо, що кількісна теорія грошей Ірвінга Фішера підтверджується, а реальна процентна ставка не впливає на попит на реальні касові запаси. Чи можливо пояснити від’ємний нахил кривої AD?

2. Використовуючи неокласичну теорію, опишіть вплив зростання цін на наф­ту на рівень цін та обсяг виробництва. Якби ви відповіли, якщо б Центральний банк збільшив пропозицію грошей для стимулювання сукупного попиту?

3. Припустимо, що економіка перебуває в стані рівноваги, а обсяг виробництва досяг свого рівня за повної зайнятості. Уряд несподівано підвищує прибутковий податок. Як це вплине на виробництво і ціни в коротко- та довгостроковому періодах з погляду неокейнсіанського аналізу?

4. Найважливішою метою ФРС сьогодні є стабільність цін. Протягом 1964—1969 рр. ФРС збільшувала темпи приросту пропозиції грошей незважаючи на те, що урядові видатки значно збільшувалися, а ВВП наближався до свого потенційного рівня. Чому, на вашу думку, ФРС робила такі кроки? Чи вдалася ФРС до таких заходів сьогодні, в сучасних умовах?

5. Це запитання не наведене тому, що відповідний параграф підручника не перекладався українською (ред. — М.С.).

6. У середині та наприкінці 1970-х років ОПЕК значно підвищила ціни на нафту, що зменшило ефективність енергозалежних галузей. Як поводився обсяг виробництва та рівень цін у короткостроковому періоді з точки зору неокейн­сіанців?

7. Одним із шляхів, яким неправильні уявлення впливають на економіку, є ринок праці. Припустимо, що рівень безробіття u пов’язаний з темпом інфляції p та сподіваною інфляцією pе таким співвідношенням: p = 0,08 – 2u + pе.

а) Якщо сподівання щодо інфляції справджуються (p = pе), яким є рівень безробіття?

б) Якщо очікувана інфляція 8 %, а фактична — 4 %, яким є безробіття?

в) Якщо очікувана інфляція 4 %, а фактична — 8 %, яким є безробіття?

8. Джон Мейнард Кейнс наголошував на тваринних інстинктах — змінах у сподіваннях підприємців щодо економічних коливань. Припустимо, що в ділових колах ширяться оптимістичні настрої. Як це вплине на сукупний попит та рівень цін у рамках неокейнсіанської теорії?

9. Припустимо, що внаслідок пропагандистської кампанії уряду в економіці зростає норма заощадження (тобто за будь-якого доходу та процентної ставки заощаджується більше). Як, за неокласиками, це відіб’ється у коротко- та довгостроковому періодах?

10. Через зростання очікуваної майбутньої ефективності капіталу курси акцій зростають. Як це вплине на інвестиції і поточний та майбутній обсяги виробництва з точки зору неокласиків?

11. Багато економістів та політиків схи­ляються до думки, що збільшення урядових закупівель не стимулюють економіку, оскільки витісняють приватні інвестиційні видатки. Поясніть це твердження, використовуючи виведення кривої AD.

12. Припустимо, парламент приймає рішення, за яким усі податки знижуються на 500 дол. Як це вплине на сукупний попит, якщо урядові видатки не змінюються і справджується рікардівська пропозиція рівності?

13. Припустимо, що уряд вирішив збільшити фінансування доріг, мостів та аеропортів. Прихильники цього кроку стверджують, що це сприятиме ефек­тивності в довгостроковому періоді. Опоненти заперечують, що у коротко- строковому періоді зменшаться обсяги

приватних інвестицій. Проілюструйте кожну точку зору, використавши модель AD—AS.

14. Центральний банк може застосовувати стимулювальну та стримуючу політику для переміщення кривої AD. Використовуючи модель AD—AS, продемонструйте, як слід використати монетарну політику для відновлення обсягу виробництва за повної зайнятості, якщо:

а) крива AD перетинає криву SRAS лівіше від точки обсягу виробництва за повної зайнятості;

б) крива AD перетинає криву SRAS правіше від точки обсягу виробництва за повної зайнятості.

15. Протягом 1980-х років процентна ставка за банківськими депозитами зростала переважно завдяки розвиткові інформаційних технологій. Як це вплинуло на криву AD та рівень цін у довгостроковому періоді, за інших рівних умов?

РОБОТА ЗІ СТАТИСТИЧНИМИ ДАНИМИ
1. Використовуючи статистичні дані, розрахуйте річну зміну ВВП (у базових цінах) та ВВП-дефлятора в процентах. За допомогою цих двох рядів проаналізуйте, коли на обсяг виробництва більше впливали зміни сукупного попиту, а коли — зміни сукупної пропозиції. 2. Розрахуйте темп зростання виро- бітку на одного зайнятого (за винятком сільського господарства) протягом періо­дів 1960—1969 рр., 1973—1979 рр. та 1985—1990 рр. Оцініть вплив різних тем­пів зростання виробітку на переміщення кривої LRAS протягом цих періодів.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме ЕКОНОМІЧНІ КОЛИВАННЯ У США:

 1. БОЧИНИН АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. Тема терроризма на страницах качественной прессы США (на примере газет «Вашингтон пост», «Вашингтон Таймс» и «Нью-Йорк таймс» в период с 2010 по 2014 гг.). Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Москва - 2015, 2015
 2. Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с., 2004
 3. Определение твёрдости
 4. § 1. Генезис принципа зависимости в теории и международной практике
 5. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 6. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 7. ГЛОССАРИЙ
 8. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения
 9. Введение
 10. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 11. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 12. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 13. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.