<<
>>

ДОДАТОК: ВИВЕДЕННЯ КРИВОЇ IS

За допомогою простих припущень про взаємозв’язок національних заощаджень та інвестицій ми можемо вивести алгебраїчне рівняння кривої IS. Тут розглянемо закриту економіку, велику відкриту економіку і малу відкриту економіку.

Закрита економіка

Як ми вже з’ясували, рівновага на товарному ринку спостерігається тоді, коли національні заощадження S дорівнюють національним інвестиціям І:

S = I (24A.1)

У закритій економіці фінансова система створює умови для зведення національних заощадників та інвесторів, тому національні заощадження складаються з національних приватних заощаджень Sp та національних урядових заоща- джень SG.

Приватні заощадження дорівнюють доходу Y за вирахуванням чистих податків T та поточного споживання С*. Урядові заощадження дорівнюють чистим податкам Т за вирахуванням урядових закупівель G. Підставивши у 24А.1, маємо:

(24A.2)

Зауважте, що, прирівнявши заощадження та інвестиції у (24А.2), ми отримуємо вираз для обчислення сукупного попиту на поточне виробництво в закритій економіці:

Y = C + I + G (24A.3)

З рівняння 24А.3 бачимо, що обсяг виробництва дорівнює сумі поточного споживання, інвестицій та урядових видатків на товари і послуги. Воно є тотож­ністю, а не моделлю економічних рішень. Поточне споживання С прямо залежить від поточного використовуваного доходу (сукупного поточного доходу Y мінус чисті податки Т) та обернено залежить від реальної процентної ставки r (яка вимірює альтернативну вартість поточного споживання порівняно з майбут­нім). Отже,

C = c1(Y – T) – c2r + C0, (24A.4)

де С0 виражає інші потенційні визначники споживання (наприклад, багатство, довіру споживачів, надання переваги поточному споживанню порівняно з майбутнім).

Коефіцієнт с1 на післяподатковий дохід без трансферів при використовуваному доході Y — T є граничною схильністю до споживання: коли за постійної реальної процентної ставки та інших чинників споживання використовуваний дохід збільшується на 1 дол. США, то споживання С зросте на с1, вартість якого поміж 0 і 1.

Інвестиції І прямо залежать від прибутковості інвестиційного проекту І0 та обер­нено — від реальної процентної ставки r:

I = – ar + I0 (24A.5)

Зростання прибутковості інвестиційного проекту збільшує І0. Джон Мейнард Кейнс, чиї праці у 1930-х роках призвели до виведення моделі IS-LM, вважав, що зміни в інвестиціях зумовлювалися зміною впевненості фірм у майбутньому, що він називав життєрадісністю.

Для простоти припустимо, що урядові видатки на товари й послуги, як і чисті податки, — задані величини і дорівнюють, відповідно, G і Т. Прирівняємо національні заощадження та інвестиції в економіці:

(24A.6)

Спростивши, виразимо 24А.6 як співвідношення між сукупним попитом та реальною процентною ставкою:

(24A.7)

Обсяг поточного виробництва зростає, коли зростають С0, І0 та G. Зростання Т та r зменшують обсяг поточного виробництва. Перший доданок у правій частині рівняння (24А.7) складається з екзогенних змінних, тобто заданих поза моделлю; r та Y є змінними ендогенними, значення яких ми намагаємося визначити.

На скільки зростає виробництво у відповідь до збільшення цих змінних? З рівняння (24А.7) випливає, що за сталої r, однодоларове збільшення С0, І0 або G підвищить попит на обсяг виробництва на 1 дол./(1 – с1). Якщо гранична схильність до споживання с1 дорівнює 0,8, збільшення С0, І0 або G на один долар США збільшить Y на 1 дол./(1 – 0,8) = 5 дол.

США*.

Велика відкрита економіка

Виведення кривої IS для великої відкритої економіки можемо здійснити з моделі великої закритої економіки, розширивши її пропозицією чистих заощаджень інозем­ців SF:

Sp + SG + SF = I (24A.8)

Коли SF > 0, іноземні заощадження надходять у країну, що збільшує національні інвестиції та споживання. Як наслідок, сальдо поточного рахунка NX (різниця між експортом та імпортом) зменшується:

SF = – NX,

Тотожністю національного доходу у відкритій економіці є:

Y = C + I + G + NX (24A.9)

Для перетворення рівняння 24А.9 у рівняння кривої IS перепишемо: NX = NX0 – dr. Значення NX0 передбачає зміни між попитом на вітчизняні та іноземні товари. Зростання внутрішньої реальної процентної ставки r спричинить приплив іноземних заощаджень у національну економіку, зменшуючи сальдо поточного рахунка. Переписавши 24А.9, маємо рівняння для кривої IS:

згрупувавши, отримаємо:

або

(24A.10)

У відкритій економіці крива IS пологіша, ніж у закритій (тобто абсолютне значення Dr/DY є меншим).

Мала відкрита економіка

У малій відкритій економіці процентна ставка для кривої IS є світовою процентною ставкою, тобто r = rw. На відміну від великої відкритої економіки, мала відкрита економіка не може впливати на світову реальну процентну ставку, збільшуючи або зменшуючи бажані обсяги національних заощаджень чи інвестицій.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме ДОДАТОК: ВИВЕДЕННЯ КРИВОЇ IS:

 1. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 2. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 3. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников
 4. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 5. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 6. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 7. 1. Содержание (функции) государственного управления
 8. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 9. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 10. ГЛОССАРИЙ
 11. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения
 12. Введение
 13. Глава I. ОПТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ В КРИСТАЛЛАХ.
 14. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.