<<
>>

ДОДАТОК: ВИМІРЮВАННЯ ДЮРАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ АКТИВІВ І ПАСИВІВ

Для вимірювання процентного ризику банкові необхідно порівняти чутливість до зміни процентної ставки вартості різних активів і пасивів. Для цього фінансисти використовують такий показник як дюрація.

Дюрація вимірює еластичність ринкової вартості активу (пасиву) щодо зміни процентної ставки.

Дюрація — це зважена сума термінів виплати за фінансовий інструмент, де вагові коефіцієнти дорівнюють відношенню теперішньої вартості платежів до теперішньої вартості активу або пасиву. Якщо позначити теперішню вартість платежу в період t через PVt, то ринкова вартість MV інструменту з терміном погашення T дорівнюватиме:

,

а дюрація d:

. (13A.1)

Наступний етап аналізу дасть можливість зрозуміти, чому показник дюрації широко використовують для вимірювання ступеня реагування вартості активів на зміну ринкових процентних ставок. Зміну ринкової вартості активу або пасиву можна обчислити за формулою:

, (13A.2)

де i — ринкова процентна ставка, а зв’язок між процентною ставкою та ринковою вартістю від’ємний. Дюрація d характеризує ступінь цього зв’язку. Для інструментів з великою дюрацією (тобто з більшими платіжними потоками у майбутньому, ніж у початкових періодах) вплив зміни процентної ставки на ринкову вартість буде більшим, ніж на інструменти з меншою дюрацією.

Тепер ми можемо визначити вплив зміни процентної ставки на величину власного капіталу банку. Оскільки власний капітал (NW) — це різниця між активами (A) і пасивами (L) банку, ми отримаємо формулу:

.

Якщо у рівнянні (13А.2) ринкову вартість почергово замінити на пасиви і активи, то отримаємо:

(13A.3)

і

, (13A.4)

де dA і dL — показники дюрації активів і пасивів відповідно. Отже:

. (13A.5)

Вираз у перших дужках являє собою розрив (геп) дюрації, помножений на величину активів A. Тобто

. (13A.6)

Стратегії використання показника розриву дюрації для управління банком розглядалися у цьому розділі.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме ДОДАТОК: ВИМІРЮВАННЯ ДЮРАЦІЇ БАНКІВСЬКИХ АКТИВІВ І ПАСИВІВ:

 1. 2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
 2. ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СТРУКТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИЧНОСТИ СУБЪЕКТА ТРУДА (МЕНЕДЖЕРА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)
 3. 34. Наем жилого помещения на коммерческой основе: юридическая характеристика, элементы, срок, отличие от договора социального найма.
 4. Приложение 17.
 5. Антонов Ярослав Валерьевич. Электронное голосование в системе электронной демократии: конституционно-правовое исследование. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Москва - 2015, 2015
 6. Рентгенофазовый анализ
 7. З.ИСЛАМОВ. ОБЩЕСТВО. ГОСУДАРСТВО. ПРАВО. (Вопросы теории) Ташкент, «Адолат» - 2001, 2001
 8. Фигуры, промежуточные между кругом и правильными многоугольниками
 9. Графическое представление решений для пластинок в виде треугольников
 10. ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ АЛГОРИТМОВ РАСЧЕТА ПЛИТ
 11. 2.4 Сегментация и построение контуров изображений объектов
 12. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
 13. 1. Содержание (функции) государственного управления
 14. Тема 16. Производство по делам об административных правонарушениях
 15. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 16. ГЛОССАРИЙ
 17. Анализ содержания учебного материала школьных учебников с позиции их ориентации на достижение личностных результатов обучения