<<
>>

БАЛАНС ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ

Розгляд грошової бази в розділі 17 розпочинався з дослідження балансу ФРС. Для побудови моделі формування пропозиції грошей ми спростили аналіз, зосередившись на двох видах активів — державних цінних паперах і дисконтних позиках, та на двох видах

пасивів — готівці в обігу та резервах.

Хоча основними чинниками коливання грошової бази є зміни в портфелі цінних паперів ФРС та дисконтних позичок, існують і інші причини цього явища. Аби визначити ці причини, знову розглянемо баланс ФРС, цього разу взявши до уваги всі активи та пасиви ФРС. У таблиці 18.1 наведено баланс ФРС станом на 30 вересня 2000 р. При розгляді кожної статті балансу візьміть до уваги її кількісне співвідношення щодо інших статей активів і пасивів.

Таблиця 18.1. БАЛАНС ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ (млрд дол.)
Активи Пасиви
Цінні папери (Державної скарбниці США та урядових установ, банківські акцепти) 528,9 Випущена в обіг готівка 538,8
Дисконтні позики 0,2 Депозити Державної скарбниці США 8,5
Грошові документи в процесі інкасації 5,4 Іноземні та інші депозити 0,3
Інші активи Федеральної резервної системи 35,9 Відстрочене врахування кредитних (грошових) документів 5,2
Золото і рахунок сертифікатів СДР (спеціальних прав запозичення) 14,2 Інші зобов’язання ФРС і рахунки руху капіталу 15,2
Монети 0,8 Вклади депозитних установ 17,6
УСЬОГО 585,6 УСЬОГО 585,6

Джерело: Дані станом на 30 вересня 2000 р., взяті з Federal Reserve Bulletin, грудень 2000 р., р.

А10.

Активи ФРС

Основним активом ФРС є її цінні папери, які вона здобуває завдяки операціям на відкритому ринку. Крім того, будучи банком банків, ФРС володіє дисконтними позиками (позиками, наданими банкам) та іншими активами, такими, як грошові документи в процесі інкасації, інші активи Федеральної резервної системи, золото і сертифікати спеціальних прав запозичення та монети Державної скарбниці США.

Цінні папери. Основою портфеля цінних паперів ФРС є цінні папери Державної скарбниці США. У менших кількостях також присутні цінні папери урядових установ США та банківські акцепти. ФРС контролює кількість цінних паперів, які вона отримує з операцій на відкритому ринку. Купівля на відкритому ринку збільшує кількість цінних паперів, якими володіє ФРС. Продаж цінних паперів на відкритому ринку, навпаки, зменшує запаси цінних паперів ФРС.

Дисконтні позики. ФРС надає дисконтні позики банкам, здебільшого для подолання короткострокових проблем ліквідності. Хоча ФРС повністю і не контролює кількості наданих дисконтних позичок, вона впливає на них шляхом встановлення дисконтної ставки — процентної ставки по дисконтних позиках банкам.

Грошові документи в процесі інкасації. Ці активи виникають унаслідок виконання чеково-клірингової функції ФРС у платіжній системі. До них входять грошові суми, на які були виписані чеки, але в банках ці гроші ще не були інкасовані. Коли банк передає чек ФРС для клірингу, минає ще кілька днів, поки банк отримає свої кошти. До зарахування взаємних вимог відповідно до чека ці кошти перебувають на балансі ФРС, будучи її активом у формі грошових документів у процесі грошового збору (інкасації).

Інші активи Федеральної резервної системи. До них належать резерви ФРС в іноземних валютах — депозити та облігації, деноміновані в іноземних валютах, а також будівлі, обладнання та інше майно, що перебуває у власності ФРС.

Золото і рахунок сертифікатів СДР. Золото колись було офіційним засобом обміну в міжнародних фінансових операціях. На даний час сторони, задіяні в міжнародних фінансових операціях, обмінюються спеціальними правами запозичення (СДР), які випускає Міжнародний валютний фонд.

Коли Державна скарбниця США внаслідок своїх міжнародних операцій отримує СДР чи золото, вона продає ФРС сертифікати СДР чи золота (вимоги по СДР чи золоту). Відтак ФРС відкриває скарб­ниці депозитні рахунки. Таким чином, рахунки золота та СДР складаються із сертифікатів золота та СДР, проданих скарбницею для ФРС.

Монети. Ця найменша стаття в балансі ФРС містить гроші Державної скарбниці (головним чином монети), якими володіє ФРС.

Пасиви ФРС

Головною статтею пасивів ФРС є випущена в обіг готівка. До інших пасивів ФРС належать депозити Державної скарбниці США, іноземні та інші депозити, відстрочене врахування кредитних документів, інші зобов’язання ФРС і рахунки руху капіталу та вклади депозитних установ.

Випущена в обіг готівка. Це гроші, випущені ФРС у формі федеральних резерв­них банкнот, які є зобов’язаннями ФРС.

Депозити Державної скарбниці США. Скарбниця, як правило, зберігає надходження від податків, зборів, з продажу цінних паперів на рахунках комерційних бан­ків. Коли скарбниці потрібні кошти для сплати своїх видатків, вона переводить ці кошти на свої рахунки у ФРС*.

Іноземні та інші депозити. Це депозити, зроблені у ФРС міжнародними організаціями (такими, як ООН), іноземними центральними банками та урядами, державними установами США (такими, як FDIC).

Відстрочене врахування кредитних (грошових) документів. Цей вид зобов’язань випливає з ролі ФРС у чеково-кліринговому процесі. Коли банк пред’являє чек ФРС для заліку взаємних вимог, то ФРС обіцяє кредитувати банк упродовж певного часу, що не перевищує двох днів. Подібно до грошових документів у процесі інкасо, що є активами в балансі, такі обіцянки заплатити є зобов’язаннями ФРС.

Інші зобов’язання ФРС і рахунки руху капіталу. Ця стаття містить усі залишкові зобов’язання ФРС, не враховані в інших категоріях балансу. До неї також входять частки акціонерного капіталу ФРС, куплені її банками-учасниками.

Вклади депозитних установ. Ці вклади у ФРС є активами для банків і зобов’язаннями для ФРС.

Вони є частиною банківських резервів, які також охоплюють готівку у сховищах банків.

Визначення грошової бази

У цьому параграфі ми розширимо поданий раніше спрощений вираз грошової бази, B = C + R, додавши до нього вплив усіх активів і пасивів, що входять до балансу ФРС. Наша мета — знайти повне рівняння для грошової бази, що дасть нам змогу побачити роль усіх елементів грошової бази у визначенні її розміру.

Для детальнішого пояснення С та R потрібно використати всі елементи балансу ФРС. Готівка в обігу, С, є загальною сумою банкнот ФРС та випущеної в обіг готівки Державної скарбниці, що не зберігається у ФРС (платіжні засоби Державної скарбниці, що перебувають в обігу, мінус монети), мінус готівка в сховищах банків*. Резерви, R, складаються із вкладів у ФРС, зроблених депозитними установами, та банкнот ФРС у касах банків.

Отже:

B = C + R = Банкноти ФРС + Резерви у вигляді вкладів депозитних установ + + Платіжні засоби Державної скарбниці, що перебувають в обігу – Монети1. (18.1)

Елементи у правій частині рівняння (18.1), показують використання грошової бази, тобто те, як грошова база розподіляється між платіжними засобами ФРС, що перебувають у небанківських інституціях та банках, банківськими резервами, що зберігаються у ФРС, та платіжними засобами Державної скарбниці США, що перебувають в обігу. Рівняння (18.1) не розкриває всіх можливих джерел змін у грошовій базі. Аби їх визначити, повернімося до балансу ФРС. Як банкноти ФРС, так і вклади депозитних установ, є зобов’язаннями ФРС. Оскільки активи повинні дорів­нювати пасивам, використаємо інформацію з балансу ФРС, щоб прирівняти суму банкнот ФРС та вкладів депозитних установ до інших статей. Зокрема, сума банкнот ФРС та вкладів депозитних установ дорівнює всім активам ФРС мінус загальна сума інших зобов’язань**:

Банкноти ФРС + Резерви у вигляді вкладів депозитних установ

= Цінні папери + Дисконтні позики + Грошові документи в процесі інкасації

+ Інші активи ФРС

+ Золото та сертифікати СДР

+ Монети

– Депозити Державної скарбниці США – Іноземні та інші депозити

– Відстрочене врахування грошових документів

– Інші зобов’язання ФРС і рахунки руху капіталу. (18.2)

Рівняння (18.2) можна спростити, знайшовши різницю між двома статтями, що належать до клірингу чеків (грошові документи в процесі інкасації та відстрочене врахування грошових документів), та назвавши цю різницю «флоутом ФРС»***. Спрощуючи та замінюючи елементи в правій частині рівняння (18.2) на суму готівки в обігу та вкладів депозитних установ у рівнянні (18.1), отримуємо повний вираз грошової бази, В:

В = Цінні папери + Дисконтні позики + «Флоут ФРС»

+ Інші активи ФРС + Золото та сертифікати СДР

+ Платіжні засоби Державної скарбниці

– Депозити Державної скарбниці – Іноземні та інші депозити

– Інші зобов’язання ФРС і рахунки руху капіталу. (18.3)

ЗМІНИ ГРОШОВОЇ БАЗИ

Рівняння (18.3) містить дев’ять чинників зміни грошової бази. Збільшення шістьох елементів у правій частині рівняння (18.3) приводить до зростання грошової бази, у той час як їх зменшення, у свою чергу, зменшує грошову базу. Зростання трьох елементів, що віднімаються у правій частині рівняння (18.3), зменшує грошову базу, в той час як їх зменшення приводить до збільшення грошової бази. Збільшення та зменшення кожного з елементів рівняння зумовлює зміни грошової бази. Саме зміни цих чинників спричинили проблеми для торговця, про якого згадувалось на початку розділу. Жонглювання двома кульками видається доволі легким, але коли до них додавати дедалі більше предметів, жонглювання ускладнюється. Оскільки в наявності є аж дев’ять змінних, то завдання підтримки стабільності грошової бази службовцями відділу цінних паперів ФРС стає надзвичайно складним. У цьому параграфі ми ознайомимось із впливом на грошову базу кожного з компонентів таблиці 18.2.

Таблиця 18.2. ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ГРОШОВУ БАЗУ

Зростання.... Впливає на грошову базу в напрямку.... Тому що...
кількості цінних паперів зростання збільшуються резерви
дисконтних позичок зростання збільшуються резерви
флоута ФРС зростання зростає обсяг грошових документів у процесі інкасації щодо грошових документів із відстроченим урахуванням, що приводить до збільшення резервів
інших активів ФРС зростання зростання активів відбувається подібно до купівлі на відкритому ринку, що збільшує резерви
платіжних засобів Державної скарбниці зростання збільшуються обсяги готівки в сховищах або готівки в обігу, що збільшує резерви
золота та СДР зростання зростання активів відбувається подібно до купівлі на відкритому ринку, що збільшує резерви
депозитів Державної скарб­ниці у ФРС зменшення зменшуються резерви та/або готівка в обігу
іноземних та інших депозитів у ФРС зменшення зменшуються резерви
інших зобов’язань ФРС та рахунків руху капіталу зменшення внески на рахунки руху капіталу зменшують ре- зерви

Чинники, що збільшують грошову базу

Цінні папери та дисконтні позики. У розділі 17 ми відстежували вплив на грошову базу операцій ФРС на відкритому ринку та дисконтних позичок. Збільшення портфеля цінних паперів ФРС, придбаних завдяки операціям на відкритому ринку, та збільшення обсягу дисконтних позичок приводить до рівнозначного зростання грошової бази.

З ФІНАНСОВИХ НОВИН...
Дані про федеральні резерви і джерела зміни грошової бази

Кожного тижня (у п’ятницю або в понеділок), The Wall Street Journal публікує дані ФРС про зміни банківських резервів. Про джерела змін грошової бази йдеться у рубриці Member Bank Reserve Changes. Приміром, на кінець тижня, 31 січня 2001 р., основним джерелом зміни грошової бази була купівля ФРС державних цінних паперів (на суму 516,8 млрд дол. США). Також наведені й інші чинники, а саме дисконтні позики (скориговані кредити,

сезонні запозичення, продовжені кредити) на суму 43 млн дол. США. Зауважимо, що портфель цінних паперів ФРС збільшився порівняно з минулим роком (відтак збільшуючи і грошову базу), а дисконтні позики зменшилися (що зменшило грошову базу). Основним елементом грошової бази була готівка в обігу, що на цю дату становила 578 млрд дол. У рубриці Reserve Aggregates подається інформація про різні види вимірників резервів та грошової бази. Приміром, середній обсяг грошової бази становив на кінець тижня 24 січня 2001 р. близько 591,5 млрд дол. США.
FEDERAL RESERVE DATA
MEMBER BANK RESERVE CHANGES
Changes in weekly averages of reserves and related items during the week and year ended January 31, 2001 were as follows (in millions of dollars)

Jan. 31

Chg fm Jan. 24 Wk end Feb. 2
Reserve bank credit: 2001 2001 2000
U.S. Gov’t securities:
Bought outright 516,799 189 + 16,296
Held under repurch agreemt ¼ ¼ ¼
Federal agency issues:
Bought outright 130 ¼ 45
Held under repurch agreemt ¼ ¼ ¼
Acceptances
Borrowings from Fed:
Adjustment credit 12 67 70
Seasonal borrowings 31 + 8 + 7
Extended credit ¼ ¼ ¼
Float 686 492 290
Other Federal Reserve Assets 37,068 + 338 + 1,634
Total Reserve Bank Credit 573,712 3,843 + 15,342
Gold Stock 11,046 ¼ 2
SDR certificates 2,200 ¼ 4,000
Treasury currency
outstanding 31,513 + 14 + 3,231
Total 618,471 3,828 + 14,570
Currency in circulation 578,111 + 2,128 + 11,294
Treasury cash holdings 455 + 10 + 329
Treasury dpts with F.R. Bnks 8,903 + 1,825 + 2,772
Foreign dpts with F.R. Bnks 110 + 25 36
Other dpts with F.R. Bnks 277 + 10 + 29
Service related balances, adj 6,585 362 643
Other F.R. liabilities
& capital 18,1998 50 146
Total 612,640 669 + 13,600
RESERVE AGGREGATES
(daily average in millions)
Two weeks ended:
Jan. 24 Jan. 10
Total Reserves (sa) 39,038 38,553
Nonborrowed Reserves (sa) 38,972 38,443
Required Reserves (sa) 37,932 37,052
Excess Reserves (nsa) 1,105 1,501
Borrowings from Fed (nsa)-a 66 110
Free Reserves (nsa) 1,039 1,391
Monetary Base (sa) 591,506 587,817
a-Excluding extended credit. nsa-Not seasonally adjusted.
Sa-Seasonally adjusted.
Sourse: The Wall Street Journal, February 2, 2001. Republished by permission of Dow Jones, Inc. via Copyright Clearance Center, Inc., O 2001 Dow Jones & Co., Inc. All Rights Reserved Worldwide.

Флоут ФРС. Флоут ФРС виникає в процесі проведення чеково-клірингових операцій, коли ФРС не здійснює оплати банкові одразу, дебетувавши банк, на який виписано чек. Уявімо, що Bigco отримує чек на 1 млн дол. США від Engulf, виписаний на рахунок у банку Megabank у Нью-Йорку. Bigco кладе 1 млн дол. США на рахунок банку Onebank у Чикаго. Кліринговий процес відбувається так: Onebank відправляє чек до Федерального резервного банку Чикаго, який пересилає його у Федеральний резервний банк Нью-Йорку, який, у свою чергу, пред’являє його Megabank.

ФРС обіцяє кредитувати банк-отримувач (Onebank) упродовж двох робочих днів, навіть якщо процес пред’явлення чека в банк-платник (Megabank) забере більше часу. Різниця в часі між кредитуванням Onebank та дебетуванням Megabank спричиняє флоут. Давайте подивимось, як флоут, що спричиняється даною операцією, впливає на баланс ФРС. Коли Федеральний резервний банк Чикаго отримує чек, його активи зростають на 1 млн дол. США по статті «грошові документи в процесі інкасації». Також на 1 млн дол. зростають і зобов’язання ФРС, оскільки збільшується стаття «відстрочене врахування грошових документів»:

ФЕДЕРАЛЬНА РЕЗЕРВНА СИСТЕМА
Активи Пасиви
Грошові документи в процесі інкасації + $ 1 млн Відстрочене врахування грошових документів + $ 1 млн

Протягом двох днів ФРС кредитує Onebank на суму 1 млн дол. США, навіть якщо чек усе ще не був оплачений. На цій стадії операції Onebank здобув резервів на суму 1 млн дол. США, хоча резерви Megabank усе ще не скоротилися. Так, загальні резерви в банківській системі зросли на 1 млн дол. США.

ФЕДЕРАЛЬНА РЕЗЕРВНА СИСТЕМА
Активи Пасиви
Грошові документи в процесі інкасації + $ 1 млн Відстрочене врахування грошових документів + $ 1 млн
Депозити, зроблені Onebank + $ 1 млн
Відстрочене врахування грошових документів (Onebank) – $ 1 млн

Коли ж чек зрештою пред’являється і приймається в Megabank, сальдо його рахунка у ФРС зменшується на 1 млн дол.:

ФЕДЕРАЛЬНА РЕЗЕРВНА СИСТЕМА
Активи Пасиви
Грошові документи в процесі Резерви
інкасації 0 Депозити, зроблені Onebank + $ 1 млн
Депозити, зроблені Megabank – $ 1 млн

Після цієї операції резерви банківської системи повертаються до рівня, що існував до проведення операцій Bigco та Engulf.

На практиці відбувається постійний потік чеків через клірингову систему ФРС, тому кількість грошових документів у процесі інкасації перевищує кількість грошових документів із відстроченим урахуванням. Такий флоут ФРС є чинником зростання грошової бази. Флоут постійно змінюється і перебуває поза прямим контролем ФРС. Проте в довгостроковій перспективі флоут не є суттєвим чинником зміни грошової бази. Збільшення флоуту ФРС спричиняє таке саме збільшення грошової бази1.

Золото та рахунок сертифікатів СДР. Придбання ФРС золота та СДР збільшує грошову базу так само, як і купівля на відкритому ринку цінних паперів. Збільшення рахунків золота та сертифікатів СДР веде до рівноцінного збільшення грошової бази.

Інші активи ФРС. Зростання інших активів ФРС, таких, як, скажімо, депозитів чи облігацій, деномінованих в іноземній валюті, спрацьовує так само, як і купівля цінних паперів на відкритому ринку, збільшуючи резерви та грошову базу. Тому інтервенції ФРС на ринки іноземних валют впливають на залишки інших активів ФРС. Зростання інших активів ФРС збільшує грошову базу один до одного.

Платіжні засоби Державної скарбниці. Хоча платіжні засоби Державної скарб­ниці не є статтею балансу ФРС, проте вони впливають на обсяг грошової бази. Коли кількість платіжних засобів скарбниці, що зберігаються у банківських сховищах (де вони стають частиною резервів та готівки у сховищах) чи перебувають у володінні небанківських інституцій (де вони стають готівкою в обігу) зростає, то збільшується і грошова база. Збільшення обсягів платіжних засобів Державної скарбниці США приводить до рівноцінного збільшення грошової бази*.

Чинники, що зменшують грошову базу

Зростання будь-якого з решти трьох чинників, наведених у таблиці (18.2), призводять до зменшення грошової бази.

Депозити Державної скарбниці у ФРС. У всіх випадках, коли уряд проводить виплати, чи то за будівництво автомагістралі, чи на зарплату штатного економіста, чи на компенсацію з безробіття, Державна скарбниця виписує чек на свій рахунок у ФРС. Цей рахунок Державної скарбниці у ФРС іще називають Загальним рахунком.

Уявімо, що уряд купує дрібні інструменти у Toolco на суму 1000 дол., виписавши чек на його банк — Megabank. Megabank, у свою чергу, надсилає чек у ФРС, що збільшує баланс Megabank та зменшує баланс Загального рахунка Державної скарб­ниці. Купівля у Toolco збільшує резерви Megabank, збільшуючи тим самим резерви банківської системи на суму 1000 дол.

ФЕДЕРАЛЬНА РЕЗЕРВНА СИСТЕМА
Активи Пасиви
Депозити + $ 1 млн
Megabank + $ 1 млн
Державна скарбниця США – $ 1 млн

Банківські резерви та грошова база збільшуються щоразу, коли уряд здійснює виплату. Подібним чином, коли уряд отримує платіж, банківські резерви та грошова база зменшуються.

Потік платежів на Загальний рахунок та з нього є надзвичайно великим. Упродовж року уряд США витрачає грошей на суму понад 1,8 трлн дол., тобто близько 7 млрд дол. кожного робочого дня. Якби Державна скарбниця клала всі свої надходження на рахунок у ФРС, її баланс суттєво коливався б, оскільки в короткостроковому періоді суми доходів та видатків уряду дуже відрізняються.

Аби знизити вплив своїх операцій на грошову базу, скарбниця спочатку депонує більшість своїх надходжень (приміром, прибутковий податок на зарплатню працівникам) на рахунки податків і позик у банках. Скарбниця володіє такими рахунками у більшості місцевих банків. Коли Скарбниця переказує ці кошти на свій Загальний рахунок, вона узгоджує часові межі цих трансферів переказів згідно зі своїми видатками із загального рахунка. Так Державна скарбниця зменшує вплив своїх надходжень та виплат на банківські резерви. Збільшення депозитів Державної скарбниці у ФРС на ту саму суму зменшує резерви та грошову базу.

До 1978 р. податкові та позикові рахунки Державної скарбниці були безпроцент­ним фінансовим ресурсом для банків. Але з 1978 р. банки повинні платити процент на ці депозити через один день, а величина процентної ставки на 0,25 % менша за середню ставку на федеральні цінні папери за цей тиждень.

Іноземні та інші депозити у ФРС. Для іноземних центральних банків та міжнародних організацій ФРС діє як банківська установа США. Збільшення чи зменшення цих депозитів впливає на банківські резерви та грошову базу майже так само, як впливають зміни Загального рахунка Державної скарбниці. Але ці відхилення є набагато меншими за зміни рахунка Державної скарбниці. Зростання іноземних та інших депозитів у ФРС зменшує резерви та грошову базу.

Інші зобов’язання ФРС та рахунки руху капіталу. Якщо банк вступає до ФРС та купує необхідну частку акцій у ФРС, то її рахунки руху капіталу зростають. Депозити цього банку у ФРС зменшаться на суму, витрачену на купівлю акцій. І як наслідок, зменшаться банківські резерви та грошова база. Збільшення за іншими зобов’язаннями та капіталу ведуть до зменшення грошової бази.

Прикінцеві зауваження

Найвагомішим чинником, що впливає на зміну грошової бази, є цінні папери, які перебувають у власності ФРС і кількість яких вона контролює через операції на відкритому ринку. Деякі чинники, що не контролюються ФРС (наприклад, депозити Державної скарбниці у ФРС чи флоут ФРС), можуть привести до значних коливань грошової бази впродовж одного дня чи тижня. Але ці зміни зазвичай передбачувані, і вони можуть, завдяки торговцям ФРС, компенсуватися за допомогою операцій на відкритому ринку. Хоча деякі компоненти грошової бази зазнають численних короткострокових коливань, загалом вони не перешкоджають ФРС контролювати грошову базу.

КОНТРОЛЬНЕ ЗАПИТАННЯ

Як впливає на грошову базу кожна з наступних подій?

а) Державна скарбниця забирає 9 млрд дол. США зі своїх податкових та позикових рахунків, кладучи їх на Загальний рахунок;

б) ФРС купує золото на суму 1 млрд дол. США;

в) ФРС продає частину облігацій на суму 100 млн дол. США, деномінованих у німецьких марках.

Відповіді:

а) збільшення депозитів Державної скарбниці у ФРС на 9 млрд дол. США зменшує грошову базу;

б) купівля золота ФРС, подібно до операцій на відкритому ринку, збільшує грошову базу на 1 млрд дол. США;

в) продаж зменшує інші активи ФРС та грошову базу на 100 млн дол. США.

<< | >>
Источник: Габбард, Р. Глен.. Гроші, фінансова система та економіка: Підручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д. Олесневич. — К.: КНЕУ,2004. — 889 с.. 2004

Еще по теме БАЛАНС ФЕДЕРАЛЬНОЇ РЕЗЕРВНОЇ СИСТЕМИ:

 1. Риски в системе персональных финансов61
 2. 1. Правовые основы системы образования
 3. 3.1. Формирование стратегии развития системы персональных финансов
 4. 2. Система органов внутренних дел
 5. Предел прочности на изгиб порошковых алюмокомпозитов системы с наномодификаторами
 6. Индикаторы сбалансированного развития системы персональных финансов
 7. § 2. Система гарантий обеспечения прав граждан
 8. Функции и система персональных финансов[36]
 9. Твердость порошковых алюмокомпозитов системы А1-3масс.%М- 1масс.%Cu, АМмасс^^ и A1-4масс.%Mg с наномодификаторами
 10. Жаростойкость порошковых алюмокомпозитов системы A1-3маcc.%Ni- 1маcc.%Cu с наномодификаторами
 11. ГЛАВА 2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ РОССИИ
 12. 3.4 Исследование процесса спарк-плазменного спекания порошковых алюмокомпозитов системы Л1-3масс.%М-1масс.%Си с наномодификаторами
 13. Модернизация системы персональных финансов для обеспечения устойчивого развития российской экономики
 14. Коррозионную стойкость изгиб порошковых алюмокомпозитов системы Al-3масс.%Ni-1масс.%Cu с наномодификаторами
 15. ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ РОССИИ