Следующая >>

1.1. Суть і структура фінансової системи України

Складність категорії "фінанси" певним чином впливає на однозначне визначення категорії "фінансова система України". Інколи цю категорію ототожнюють із категорією "фінанси країни". Частина українських учених розглядає фінансову систему з двох сторін: за внутрішньою будовою і організаційною структурою. За внутрішньою будовою — це сукупність відносно відокремлених взаємопов'язаних фінансових відносин, які відображають специфічні форми та методи розподілу й перерозподілу ВВП. За організаційною структурою — це сукупність фінансових органів та інститутів, які управляють грошовими потоками.
Національні фінансові системи, на думку доктора економічних наук, професора В.М. Опаріна, відображають структуру фінансів окремих країн. До їх складу входять:
фінанси суб'єктів господарювання;
страхування;
державні фінанси;
міжнародні фінансові відносини;
внутрішній фінансовий ринок. До організаційного складу фінансової системи України входять:
а) органи управління:
Міністерство фінансів;
Державна податкова адміністрація;
Контрольно-ревізійна служба;
Державне казначейство;
Рахункова палата України;
Аудиторська палата;
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
Пенсійний фонд;
Фонди соціального страхування;
б) фінансові інститути:
Національний банк;
комерційні банки;
страхові компанії;
небанківські кредитні установи (ломбарди тощо);
міжбанківська валютна біржа;
фондові біржі;
фінансові посередники на ринку цінних паперів.
Інший український фінансист, доктор економічних наук, професор О.М. Ковалюк вважає, що фінансова система охоплює сферу фінансів (об'єкт фінансової системи); сукупність фінансових органів (суб'єкт фінансової системи); фінансовий механізм (засіб взаємодії суб'єкта й об'єкта фінансової системи).
На думку доктора економічних наук, професора М.І. Крупки, фінансову систему можна розглядати як інфраструктуру різних фінансових інститутів, які здійснюють фінансові операції й одночасно є суб'єктами і об'єктами управління фінансами.
Автори відомого у СІЛА та в інших країнах підручника з економіки, К. Макконнелл і С. Брю, у складі фінансової системи Сполучених Штатів виокремлюють кілька важливих ланок. Передусім, це Федеральна резервна система (ФРС), до якої належать 12 федеральних резервних банків, що є водночас центральними банками. Така кількість центральних банків (більшість країн мають один центральний банк (ЦБ)) вказує на велику територію, економічну могутність цієї країни, а також наявність великої кількості комерційних банків. На ФРС покладено широке коло обов'язків у галузі монетарної політики, підтримання ліквідності і стабільності фінансових ринків регулювання депозитних інститутів, надання послуг Державній скарбниці і депозитним інститутам, підтримання ефективного платіжного механізму та сприяння економічному розвитку суспільства. Хоча, на перший погляд, перелічені обов'язки мають різний вигляд, проте всі вони є суттєвими аспектами головної функції ФРС — підтримання стабільної та ефективної національної грошової одиниці. Одночасно до фінансової системи США ці автори зачисляють комерційні банки, ощадні установи.
Дещо по-іншому зміст фінансової системи США розкриває автор відомого підручника "Гроші, банківництво і фінансові ринки" Ф. Мишкін. На його думку, головними елементами цієї системи є кредитори (заощадники), позичальники (витратники), фінансові посередники і фінансові ринки. Кредиторами і позичальниками можуть бути домо- господарства, ділові фірми, уряд та іноземці. Фінансовим посередником — банки і небанківські фінансові установи.
У західній фінансовій науці переважає трактування фінансової системи у контексті функціонування фінансового ринку. Наприклад, 3.
Боді та Р. Мертон характеризують фінансову систему як сукупність ринків та інших інститутів, що використовується для укладання фінансових угод, обміну активами і ризиками. Ця система включає ринки акцій, облігацій та інших фінансових інструментів, фінансових посередників (таких як банки і страхові компанії) і органи, які регулюють діяльність усіх цих установ. Але є й інші підходи. Зокрема, П. Роуз і Д. Фрезер розглядають фінансову систему країни досить широко, відносячи до неї мережу фінансових ринків, фінансові інституції, бізнес- структури, фінанси домогосподарств та уряду.
Спираючись на досвід розвинутих країн, до складу фінансової системи України доцільно включати: 1) державні фінанси; 2) фінанси підприємств суб'єктів —господарювання; 3) страхування; 4) фінансовий ринок; 5) фіпапси домогосподарств. Якщо стосовно перших трьох елементів фінансової системи в українській фінансовій науці, як правило, не виникає суттєвих заперечень, то стосовно включення до неї фінансового ринку та фінансів домогосподарств ще точаться дискусії. Враховуючи те, що ринкова економіка — це взаємодія трьох секторів: домогосподарств, фірм та уряду, то у фінансову систему необхідно включати відповідно фінанси домогосподарств, фінанси підприємств, державні фінанси, страхування, а також сполучний елемент між ними: фінансовий ринок.
Виділення у фінансовій системі державних фінансів вимагає вирішення однієї складної проблеми. Враховуючи, що до її складу сьогодні включають не тільки державний, а й місцеві бюджети, які за українським законодавством є відносно самостійними утвореннями, то замість категорії "державні фінанси" доцільно було б використовувати термін "суспільні фінанси", або "публічні фінанси", як це робиться у підручниках із фінансів у багатьох країнах світу. Так, доктор економічних наук, професор C.B. Слухай вважає, що замість категорії "державні фінанси" треба використовувати категорію "суспільні фінанси", оскільки у вирішенні суспільних питань крім держави беруть участь і територіальні громади, інтереси яких не є адекватними державним, а фінансування суспільних благ здійснюється не лише коштом держави, а й за рахунок акумульованих місцевими громадами коштів. У 2005 p. у сфері державних фінансів доходи всіх бюджетів — державного та місцевого — становили 134 млрд грн порівняно з 91,5 млрд грн у 2004 p., доходи Пенсійного фонду — 43 млрд грн порівняно з 31 млрд грн, зовнішній державний борг скоротився до 11,7 млрд дол. (у 2004 р. — 12,1 млрд дол.), внутрішній державний борг — до 19,2 млрд грн (21 млрд грн), валові валютні резерви Нацбанку зросли до 19,4 млрд дол. (9,5 млрд дол.). У сфері фінансів корпорацій прибуток у промисловості (до оподаткування) становив 28,1 млрд гри порівняно з 18,9 млрд грн у 2004 р. Але найцікавіші зміни спостерігалися у сфері фінансів громадян. їхні доходи в 2005 р. досягли 393 млрд грн порівняно з 270 млрд грн у 2004 р., а номінальна середня заробітна плата — 1019,7 грн порівняно з 590 грн у 2004 р.
Реальні доходи зведеного бюджету за перше півріччя 2006 р. зросли на 13,8 %, державного — на 10,8 % проти аналогічного рівня минулого року. Профіцит зведеного бюджету за січень — травень становив 1183,1 млн грн, або 0,7 % ВВП.
До організаційного складу фінансової системи доцільно включати: 1) оргапи управління (Міністерство фінансів, Державну податкову адміністрацію, Контрольно-ревізійну службу, Державне казначейство, Рахункову палату України, Державну комісію з регулювання ринку фінансових послуг, Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку; Пенсійний та інші фонди соціального страхування тощо); 2) фінансові інститути (Національний банк України (НБУ), комерційні банки, страхові компанії, Міжбанківсь- ку валютну біржу, фінансових посередників на ринку цінних паперів тощо).
Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =

1.1. Суть і структура фінансової системи України

 1. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
  ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ
 2. М.І. КАРЛІН. ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ УКРАЇНИ, 2008
  У навчальному посібнику розкриваються сутність і структура державних фінансів України. Значну увагу приділено Державному бюджету України, податковій системі, фінансам державних підприємств, установ і організацій. Висвітлено також питання фінансування соціальної сфери України, основні функції державних фінансових органів. Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають курси "Фінанси",
 3. 11.1. Фінансова безпека країни: суть і структура
  Важливою складовою фінансової політики держави є забезпечення її фінансової безпеки. Особливо це актуально для країн з транзитивною економікою, в яких система державних фінансів не є досить стійкою. Передусім це стосується України, меншою мірою — Росії, Польщі та інших постсоціалістичних країн, які побудували ринкову економіку. В економічній літературі є кілька визначень фінансової безпеки
 4. Вопросы для повторения
  В чем суть политики большевиков в годы гражданской войны? Назовите основные принципы нэпа. Что такое индустриализация страны по замыслу деятелей Коммунистической партии? Что такое коллективизация сельского хозяйства? В чем суть командно -административной системы управления? Какие задачи были поставлены перед страной в годы первой и второй
 5. Вопросы для самопроверки
  В чем суть экономической политики большевиков в годы Гражданской войны? Назовите причины и основные принципы НЭПа. Что такое индустриальные страны по замыслу деятелей Коммунистической партии? Что такое коллективизация сельского хозяйства? В чем суть командно-административной системы управления? Какие задачи были поставлены перед страной в годы первой и второй
 6. Вопросы для повторения
  Каково содержание Манифеста 19 февраля 1861 г.? В чем суть столыпинской аграрной реформы? Каковы основные черты индустриального развития России? Каковы были задачи Государственного банка? В чем суть реформы, предложенной С.Ю. Витте? Какие особенности развития российского капитализма вы
 7. Вопросы для обсуждения
  Перечислите финансовые инструменты, используемые в между-народных финансовых операциях, и поясните их особенности. В чем суть рынка евродолларов? Поясните суть рисков при выходе на международные финансовые рынки. В чем принципиальные различия отечественной и зарубежной отчетности? Какие методы хеджирования при взаимодействии с иностранными партнерами следует
 8. Вопросы для самопроверки
  1.Каково содержание теорий региональной экономики? 2. Охарактеризуйте проблемы региональной (пространственной) экономики в экономической науке до конца XIX в. 3. В чем заключается вклад в теорию региональной экономики А.Смита и Д.Рикардо? 4. Что является фактором размещения у А.Вебера? Что характеризуют изо- дапаны А.Вебера? 5. В чем суть теории центральных мест В.Кристаллера?
 9. Вопросы для самопроверки
  1 В силу каких обстоятельств возникло перестрахование? В чем разница между сострахованием и перестрахованием? Что представляет собой сбалансированный страховой портфель? В чем суть перестраховочной цессии и ретроцессии? Кто относится к числу их участников? В чем заключаются специфические особенности перестрахования? На каких принципах базируется перестрахование9 Что такое собственное участие
 10. Вопросы для самопроверки
  В чем заключается суть страхования ответственности и какие виды оно включает? Когда возникает гражданско-правовая ответственность? В каких случаях она страхуется9 В чем разница между договорной и внедоговорной ответственностью? В чем смысл понятия «лимит страховой ответственности»? 4. Что является предметом, объектом и страховым случаем в страховании ответственности9 Что относится и что не
 11. Контрольные вопросы для самопроверки
  По каким критериям можно типологизировать организации? 2. Что включает в себя понятие «субъект малого предпринимательства» и по каким критериям организацию можно отнести к таковому? 3. Суть понятия «интеграция». 4. Виды некоммерческих организаций и в чем их особенности? 5. Типы коммерческих организаций, определенных ГК РФ. 6. Отличия между хозяйственным обществом и хозяйственным
 12. Проектирование системы.
  В результате проведения анализа, системные аналитики должны описать и сформулировать все необходимые требования к системе так, чтобы она удовлетворяла определенным потребностям в информации. При проектировании системы определяется, как с помощью данной системы будут решены указанные задачи. Разработка информационной системы представляет собой разработку плана или модели системы, как единого
 13. Вопросы к теме
  В чем заключается суть многоукладности развивающихся стран? Почему традиционные уклады препятствует развитию производительных сил? В чем проявляется слаборазвитость и отсталость развивающихся стран? Перечислите основные черты зависимого развития. Проявляются ли они в настоящее время? Определите характерные черты социальной структуры развивающихся стран. Какова роль государства в преобразовании
 14. 24.4. Структура хозяйственной системы: производственно-технологическая; организационно- управленческая (институциональная); социальная структура общества
  Структура характеризуется как совокупность элементов, составляющих социально-экономическую систему, и взаимосвязей этих элементов в процессе воспроизводства. Выделяются три основных уровня структурной организации хозяйственной системы: Производственно-технологическая структура хозяйства. Организационно-управленческая (институциональная) структура экономики. Социальная структура
 15. Контрольные вопросы для самопроверки
  По каким направлениям работает экономическая разведка? 2. «Болевые точки» безопасности бизнеса, которые эффективно могут решить только собственные службы безопасности. 3. Расскажите о направлении деловой разведки - отслеживание ситуации с ценными бумагами. 4. Недружественные поглощения и захваты. 5. Суть рейдерства. 6. Как осуществляется скупка акций рейдером, чтобы заинтересованное лицо
 16. Суть пропорционального страхования
  состоит в том, что риск, возмещение и страховая премия распределяются между перестрахователем и перестраховщиком в оговоренной договором пропорции. К основным видам договоров пропорционального перестрахования относятся квотные и эксцедентные договоры. Рассмотрим их суть в упрощенном варианте. По квотному договору перестрахователь передает перестраховщику в перестрахование согласно заранее
 17. Вопросы для самопроверки
  1.Дайте перечень основных счетов системы регионального счетоводства. 2. Каковы главные проблемы построения системы региональных счетов? 3. Какие существуют подходы к типологизации регионов России? 4. Назовите группы методов регионального анализа. 5. В чем суть балансового метода регионального анализа? 6. Каковы соотношения между системой национальных счетов и системой региональных счетов?
 18. 17.3. Внутрифирменная структура
  Различные варианты решения проблемы принципала и агента лежат в основе альтернативных моделей внутренней структуры организации. Наиболее распространены четыре типа внутрифирменной структуры: унитарная (У-структура), холдинговая (Х-структура), мультидивизиональная (М-структура) и смешанная
 19. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СУТЬ, СТРУКТУРА, НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ
  ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ: СУТЬ, СТРУКТУРА, НАПРЯМИ
Библиотека "Домъ Книгъ" © 2014
info@textbook.news
Рейтинг@Mail.ru