С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.. Статистика: Підручник За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, — 467 с.. 2000

З урахуванням змін, що сталися в практиці статистики України з часу виходу у світ першого видання цього підручника (1998 р.), розглянуто базові питання й положення організації та проведення статистичного дослідження соціально-економічних явищ і процесів. Зміст узгоджено з типовою нормативною програмою дисципліни «Статисти­ка» та міжнародними статистичними стандартами. У першій частині підручника — «Теорія статистики» — висвітлено теоретичні аспекти статистичного дослідження рин­кових перетворень. У другій його частині — «Економічна і соціальна статистика» — наведено діючу систему збирання й аналізу статистичних даних в Україні та зазначено напрямки її вдосконалення з метою підвищення якості й ефективності статистичних до­сліджень. Порівняно з першим виданням відповідно до змін, які сталися останніми роками у статистиці України, підручник доповнено розділами «Статистика зовнішньоеконо­мічної діяльності», «Статистика цін», «Територіальні індекси», «Статистика ефектив­ності суспільного виробництва». Суттєво перероблено розділи «Статистика ринку праці», «Статистика товарного обороту внутрішньої торгівлі» та «Особливості ви­вчення ринку споживчих товарів». Розрахований на студентів, що навчаються за планом підготовки бакалаврів з економіки та менеджменту, слухачів навчальних закладів з надання другої економіч­ної освіти, слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації, державних службовців, працівників органів державної статистики. Буде корисний працівникам державних установ, банків, підприємницьких структур і маркетингових служб, ви­кладачам та аспірантам економічних вузів.

Купить книгу
<< | >>
ЧАСТИНА І ТЕОРІЯ СТИТИСТИКИ
1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД СТАТИСТИКИ
1.1. Предмет статистики
1.2. Основні категорії статистики
1.3. Статистична методологія
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
2.1. Статистичне спостереження як метод інформаційного забезпечення
2.2. Програмно-методологічні питання статистичного спостереження
2.3. Організаційні питання статистичного спостереження
2.4. Форми, види та способи спостереження
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
3. ЗВЕДЕННЯ ТА ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ
3.1. Суть статистичного зведення
3.2. Класифікації та групування
3.3. Принципи формування груп
3.4. Статистичні таблиці
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
4. СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ
4.1. Суть і види статистичних показників
4.2. Абсолютні величини
4.3. Відносні величини
4.4. Середні величини
4.5. Система статистичних показників
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
5. РЯДИ РОЗПОДІЛУ. АНАЛІЗ ВАРІАЦІЙ ТА ФОРМИ РОЗПОДІЛУ
5.1. Закономірність розподілу
5.2. Характеристики центра розподілу
5.3. Характеристики варіації
5.4. Характеристики форми розподілу
5.5. Види та взаємозв'язок дисперсій
завдання для самоконтролю
6. ВИБІРКОВИЙ МЕТОД. СТАТИСТИЧНА ПЕРЕВІРКА ГІПОТЕЗ
6.1. Суть вибіркового спостереження
6.2. Вибіркові оцінки середньої та частки
6.3. Різновиди вибірок
6.4. Визначення обсягу вибірки
6.5. Статистична перевірка гіпотез
завдання для самоконтролю
7. МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ
7.1. Види взаємозв'язків
7.2. Регресійний аналіз
7.3. Оцінка щільності та перевірка істотності кореляційного зв'язку
7.4. Рангова кореляція
7.5. Оцінка узгодженості варіації атрибутивних ознак
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
8. РЯДИ ДИНАМІКИ. АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ
8.1. Суть і складові елементи динамічного ряду
8.2. Характеристики інтенсивності динаміки
8.3. Середня абсолютна та відносна швидкість розвитку
8.4. Характеристика основної тенденції розвитку
8.5. Оцінка коливань та сталості динаміки
завдання для самоконтролю
9. ІНДЕКСИ
9.1. Суть і функції індексів
9.2. Методологічні основи побудови зведених індексів
9.3. Агрегатна форма індексів
9.4. Середньозважені індекси
9.5. Взаємозв'язки індексів
9.6. Індекси середніх величин
9.7. Територіальні індекси
завдання для самоконтролю
ЧАСТИНА II ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА
10. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
10.1. Система показників економічної та соціальної статистики
10.2. Класифікації та групування в економічній і соціальній статистиці
10.3. Система національних рахунків
завдання для самоконтролю
11. СТАТИСТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА
11.1. Поняття, значення та завдання статистичного вивчення національного багатства
11.2. Статистика природних ресурсів
11.3. Статистика національного майна
завдання для самоконтролю
12. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ
12.1. Методологічні особливості статистики населення
12.2. Статистика чисельності, складу та розміщення населення
12.3. Статистика природного руху та відтворення населення
12.4. Механічний рух населення та його статистичні показники
12.5. Перспективні розрахунки населення
13. СТАТИСТИКА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
13.1. Поняття, склад та рух трудових ресурсів
13.2. Особливості статистичного вивчення ринку праці
13.3. Статистичне вивчення якості робочої сили
14. СТАТИСТИКА ПРОДУКЦІЇ
14.1. Проблеми обліку, розрахунку та зіставлення показників продукції
14.2. Макроекономічні показники продукції
завдання для самоконтролю
15. СТАТИСТИКА ЦІН І ТАРИФІВ
15.1. Види цін та організація їх статистичного спостереження
15.2. Динаміка цін і тарифів виробників товарів та послуг
15.3. Динаміка споживчих цін
15.4. Міждержавні та міжрегіональні порівняння цін і тарифів
15.5. Методи оцінювання показників виробництва товарів та послуг за порівнянними цінами
завдання для самоконтролю
16. СТАТИСТИКА РИНКУ
16.1. Статистичне вивчення ринку
16.2. Особливості статистичного вивчення ринку споживчих товарів
16.3. Особливості статистичного вивчення ринку засобів виробництва
16.4. Статистика товарного обороту внутрішньої торгівлі
16.5. Статистичне забезпечення маркетингу на ринку банківських послуг
завдання для самоконтролю
17. СТАТИСТИКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
17.1. Предмет і завдання статистики зовнішньоекономічної діяльності
17.2. Статистика зовнішньої торгівлі
17.3. Статистика платіжного балансу
17.4. Статистика обмінних курсів
18. СТАТИСТИКА ФІНАНСІВ
18.1. Статистика державного бюджету
завдання для самоконтролю
18.2. Статистика грошового обігу
18.3. Статистика інвестиційної діяльності
завдання для самоконтролю
18.4. Статистика кредитної діяльності
завдання для самоконтролю
18.5. Статистика страхової діяльності
19. СТАТИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ
19.1. Статистика ефективності суспільного виробництва
19.2. Оцінка ефективності комерційної діяльності
19.3. Оцінки ефективності банківської діяльності
завдання для самоконтролю
19.4. Статистика ефективності праці
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
19.5. Статистика ефективності використання матеріальних ресурсів
19.6. Статистика ефективності фінансової діяльності
завдання для самоконтролю
20. СТАТИСТИКА РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
20.1. Статистика доходів населення
20.2. Статистика споживання населенням матеріальних благ та послуг
20.3. Статистика соціального обслуговування

Книги и учебники по дисциплине Финансовая статистика:

  1. Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с. - 2011 год
  2. Шерстнева Г.С.. Финансовая статистика. Конспект лекций. - 2008 год
  3. Шерстнева Г. С.. ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА - 2008 год
  4. Богородская Н. А.. Статистика финансов: Учеб. пособие/СПбГУАП. СПб., - 136 с. - 2004 год
  5. Князева Т.В., Образцова О.И.. Финансовая статистика. Программа дисциплины - 2004 год
  6. Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с. - 2003 год
  7. А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с. - 2002 год
  8. Шустіков А. А.. Фінансова статистика. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, — 290 с. - 2002 год