А. В. Головач, В. Б. Захожай, Н. А. Головач, Г. Ф. Шепітко. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): Навч. посіб. — К: МАУП, — 224 с.. 2002

Структура посібника дає можливість сформувати теоретичні знання і прак­тичні навички кількісної оцінки економічних явищ і процесів, що відбуваються у фінансовій системі, у нерозривному зв'язку з їх якісними характеристиками. Наведено типові задачі та способи їх розв'язання. Подано структурно-логічні схеми, що полегшують сприйняття матеріалу. Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, техніку­мів, а також фінансистів-практиків.

Купить книгу
<< | >>
ВСТУП
Частина І ТЕОРІЯ СТАТИСТИКИ
Розділ 1 ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ
1.1. Предмет, метод, основні завдання і категорії статистики
1.2. Статистичний показник. Система показників
1.3. Статистична сукупність
Розділ 2. СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
2.1. Суть і організаційні форми статистичного спостереження
2.2. План статистичного спостереження
2.3. Види і способи спостереження
2.4. Помилки спостереження і контроль вірогідності даних
Розділ З. ЗВЕДЕННЯ І ГРУПУВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ. СТАТИСТИЧНІ ТАБЛИЦІ
3.1. Суть статистичного зведення і групування
3.2. Основні завдання і види групувань
3.3. Ряди розподілу
3.4. Статистичні таблиці
Розділ 4. АБСОЛЮТНІ ТА ВІДНОСНІ ВЕЛИЧИНИ
4.1. Абсолютні величини
4.2. Відносні величини
4.3. Взаємозв'язок абсолютних і відносних величин
Розділ 5. СЕРЕДНІ ВЕЛИЧИНИ І ВАРІАЦІЯ
5.1. Сутність статистичної середньої 5.2. Види середніх і способи їх обчислення
5.3. Основні показники варіації
Розділ 6. РЯДИ ДИНАМІКИ
6.1. Поняття рядів динаміки
6.2. Види рядів динаміки: абсолютних, відносних і середніх величин. Моментні та періодичні ряди динаміки
6.3. Аналітичні показники ряду динаміки і способи їх обчислення
6.4. Характеристика основної тенденції і оцінка коливань та сталості
Розділ 7. ІНДЕКСИ
7.1. Поняття про індекси. Індивідуальні та загальні індекси. Значення індексів в аналізі соціально-економічних явищ
7.2. Агрегатний індекс як основна форма загального індексу
7.3. Середньозважені індекси
7.4. Взаємозв'язок індексів. Індексні ряди
7.5. Індекси середніх величин
7.6. Територіальні індекси
Розділ 8. ВИБІРКОВИЙ МЕТОД
8.1. Поняття вибіркового спостереження. Необхідність і умови застосування вибіркового спостереження. Теоретичні основи вибіркового методу
8.2. Способи формування вибіркових сукупностей. Відбір повторний і безповторний. Види відбору
8.3. Визначення похибок вибірки і необхідного обсягу вибіркової сукупності
Розділ 9. МЕТОДИ АНАЛІЗУ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ
9.1. Види взаємозв'язків соціально-економічних явищ
9.2. Форми кореляційного зв'язку
9.3. Оцінка щільності зв'язку
9.4. Перевірка істотності зв'язку
9.5. Аналіз взаємозв'язків атрибутивних ознак
9.6. Рангова кореляція
Частина II ФІНАНСОВА СТАТИСТИКА
Розділ 10. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАТИСТИКИ
10.1. Предмет фінансової статистики
10.2. Завдання фінансової статистики
10.3. Система показників фінансової статистики
10.4. Методи фінансової статистики
Розділ 11. СТАТИСТИКА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
11.1. Сутність державного бюджету
11.2. Завдання статистики державного бюджету
11.3. Бюджетна класифікація — основа групування доходів і витрат державного бюджету
11.4. Система показників державного бюджету і їх аналіз
Розділ 12. СТАТИСТИКА КРЕДИТУ
12.1. Поняття кредиту. Завдання статистичного вивчення кредиту
12.2. Аналіз кредитної діяльності. Групування кредитів
12.3. Система статистичних показників кредитної діяльності
12.4. Аналіз оборотності кредитів
12.5. Аналіз кредитних процентних ставок і кредитного ризику
Розділ 13. СТАТИСТИКА ГРОШОВОГО ОБІГУ
13.1. Поняття і соціально-економічне значення грошового обігу
13.2. Система показників грошового обігу
13.3. Статистичне вивчення купюрного складу грошової маси
13.4. Аналіз структури і динаміки грошової маси. Вплив грошової маси на рівень інфляції
Розділ 14. СТАТИСТИКА ОЩАДНОЇ СПРАВИ
14.1. Сутність і функції ощадної справи
14.2. Система показників ощадних банків
14.3. Методи аналізу показників ощадної справи
Розділ 15. СТАТИСТИКА СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
15.1. Поняття страхування і завдання статистики страхування
15.2. Система показників страхової діяльності
15.3. Класифікація і групування у статистиці страхової діяльності
15.4. Аналіз показників статистики страхової справи
Розділ 16. СТАТИСТИКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
16.1. Інвестиції. Суб'єкти і об'єкти інвестиційної діяльності
16.2. Класифікація і форми інвестицій
16.3. Ринок цінних паперів
16.4. Статистична оцінка інвестиційної привабливості
16.5. Оцінка ефективності інвестування в реальні проекти
16.6. Аналіз і прогноз кон'юнктурних коливань інвестиційного ринку
Розділ 17. СТАТИСТИКА ФІНАНСІВ ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
17.1. Сутність і завдання статистики фінансів галузей національної економіки
17.2. Поняття і склад системи показників фінансів галузей національної економіки
17.3. Статистика фінансів підприємств
17.4. Особливості статистичного аналізу фінансів підприємств виробничої сфери
17.5. Особливості статистичного аналізу фінансів торговельних підприємств
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Книги и учебники по дисциплине Финансовая статистика:

  1. Мальчик М. В., Галашко С. І., Пелех А. І.. Фінансова статистика. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, - 184 с. - 2011 год
  2. Шерстнева Г.С.. Финансовая статистика. Конспект лекций. - 2008 год
  3. Шерстнева Г. С.. ФИНАНСОВАЯ СТАТИСТИКА - 2008 год
  4. Богородская Н. А.. Статистика финансов: Учеб. пособие/СПбГУАП. СПб., - 136 с. - 2004 год
  5. Князева Т.В., Образцова О.И.. Финансовая статистика. Программа дисциплины - 2004 год
  6. Шустіков А. А.. Фінансова статистика: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ,. — 205 с. - 2003 год
  7. Шустіков А. А.. Фінансова статистика. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, — 290 с. - 2002 год
  8. С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.. Статистика: Підручник За наук. ред. д-ра екон. наук С. С. Герасименка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, — 467 с. - 2000 год