В. І. Борисова, Л. М. Баранова, М. В. Домашенко та ін.. Основи римського приватного права: Підручник / За заг. ред. В. І. Борисової та Л. М. Баранової. — Х.: Право,— 224 с. 2008

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедр цивільного права № 1 та N° 2 Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого і висвітлює предмет та інструментарій для вивчення дисципліни «Основи римського при­ватного права». Структура подання матеріалу повною мірою відповідає програмі й робочому плану викладання цієї дисципліни у вищих навчальних закладах. У підручнику характеризуються найважливіші інститути римського приватного права, загальні правові категорії. Найбільш поширені юридичні терміни і вислови наводяться латинською і українською мовами. Підручник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчаль­них юридичних закладів освіти

<< | >>
Частина І. Загальні положення
Розділ 1. Поняття та предмет римського приватного права
Розділ 2. Джерела римського права
Розділ 3 . Особи
Розділ 4. Сімейне право
Розділ 5. Захист прав. Позови
Частина II. Речове право
Розділ 6. Загальне вчення про речове право
Розділ 7. Володіння
Розділ 8. Право власності
Розділ 9. Права на чужі речі
Частина III. Зобов'язальне право
Розділ 10. Загальне вчення про зобов'язання
Розділ 11. Загальні положення про договори
Розділ 12. Окремі види договірних зобов'язань. Квазіконтракти
Розділ 13. Зобов'язання із деліктів. Квазіделікти
Частина IV.Спадкове право
Розділ 14. Інститут спадкування

Книги и учебники по дисциплине Римское право:

 1. Елена Андреевна Исайчева. Книга: Шпаргалка по римскому праву - 2013 год
 2. Пашаева О. М.. Римское право : краткий курс лекций / О. М. Пашаева. — 2-е изд., пе- рераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,— 157 с. — Серия : Хочу все сдать - 2013 год
 3. Л. Н. Левина, Л. Н. Терехова. Римское право. Шпаргалка. Левина Л.Н, Терехова Л.Н. -48с - 2009 год
 4. Елена Андреевна Исайчева. Шпаргалка по римскому праву - 2009 год
 5. Т. Г. Васильева, О. М. Пашаева. Римское право. Конспект лекций. Серия: Хочу все сдать! Издательство: Высшее образование, 160 стр - 2008 год
 6. Чезаре Санфилип­по. Курс римского частного права : учебник / Чезаре Санфилип­по ; |пер. с итал. И. И. Маханькова] ; под общ. ред. Д. В. Дож- дсиа. - М. : Норма, - 464 с. - 2007 год
 7. Баринова М. А., Максименко С. Т.. Римское частное право: учебное пособие для ВУЗов - 208с. - 2006 год
 8. Под редакцией профессора И.Б. Новицкого и профессора И.С. Перетерского. РИМСКОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО - 2005 год
 9. Рябова А.С.. Римское частное право: Учебное пособие. — Томск: Томский межвузовский центр дистанционного образования, — 169 с. - 2005 год
 10. Пантелеева Л.М. Римское право: Методическое указание. - Оренбург: ГОУ ОГУ, - 74 с - 2005 год
 11. Новицкий И.Б.. Римское право.— Изд. 7-е стереотип­ное. - М., - 310 с - 2002 год
 12. Омельченко О.А.. Римское право: Учебник. Издание второе, исправленное и дополненное. — М.: ТОН — Остожье,— 208 с. - 2000 год
 13. В.Б. Романовская, Э.Б. Курзенин. ОСНОВЫ РИМСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА. Нижний Новгород – 94 стр. - 2000 год
 14. Е.В. Афонасин. РИМСКОЕ ПРАВО . ПРАКТИКУМ - 1999 год
- Кодексы Российской Федерации - Адвокатура - Административное право - Административное право (рефераты) - Арбитражный процесс - Банковское право - Бюджетное право - Валютное право - Гражданский процесс - Гражданское право - Договорное право - Жилищное право - Земельное право - Избирательное право - Информационное право - Исполнительное производство - История государства и права - История политических и правовых учений - Коммерческое право - Конституционное право зарубежных стран - Конституционное право Российской Федерации - Корпоративное право - Криминалистика - Криминология - Медицинское право - Международное право - Международное частное право - Муниципальное право - Налоговое право - Наследственное право - Нотариат - Оперативно-розыскная деятельность - Основы права - Право - Право интеллектуальной собственности - Право социального обеспечения - Правоведение - Правоохранительные органы - Предпринимательское право - Прокурорский надзор - Римское право - Следствие - Судопроизводство - Теория государства и права - Трудовое право - Уголовное право - Уголовный процесс - Финансовое право -